Lupajaosto, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Rakennuslupa rivitalon rakentamiseksi Leppäkujalle

AurDno-2020-246

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

Kiipun Rakennus Oy:ltä on saapunut Leppäkujalle rivitalon uudisrakennuksen rakennuslupahakemus. Pääsuunnittelija on RI Jukka Lamminpää ja ARK-suunnittelija on Sami Leinonen Desingtalo Oy:stä.

Rakennuspaikasta on Suomen Luontotieto Oyn tänä keväänä tekemä luontoarvojen päivitys, jossa todetaan, että alueella ei ole Luonnonsuojelulain 29 § mukaisia suojeltavia luontotyyppejä eikä Vesilain tarkoittamia suojeltavia pienvesiä ja koska alue on asemakaavoitettu eikä kohde ole luonnotilainen, se ei ole Metsälain mukainen säilytettävä alue. Alueelta ei löytynyt merkkejä liito-oravasta eikä Hypöistenkosken tunnettu liito-oravan elinpiiri ulotu alueelle. Alueen rakentaminen ei siten uhkaa merkittäviä luontoarvoja.

Hakemuksen mukaan rivitalo sisältää kuusi asuntoa kerrosalaltaan yhteensä 527m2 ja tilavuudeltaan 2000 m3. Huoneistoihin tulee vesikiertoinen lattialämmitys ja ne varustetaan poistoilmalämpöpumpuilla.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle, koska kokous ei ollut lainvoimainen.

Valmistelija

  • Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

Kiipun Rakennus Oy:ltä on saapunut Leppäkujalle rivitalon uudisrakennuksen rakennuslupahakemus. Pääsuunnittelija on RI Jukka Lamminpää ja ARK-suunnittelija on Sami Leinonen Desingtalo Oy:stä.

Rakennuspaikasta on Suomen Luontotieto Oyn tänä keväänä tekemä luontoarvojen päivitys, jossa todetaan, että alueella ei ole Luonnonsuojelulain 29 § mukaisia suojeltavia luontotyyppejä eikä Vesilain tarkoittamia suojeltavia pienvesiä ja koska alue on asemakaavoitettu eikä kohde ole luonnotilainen, se ei ole Metsälain mukainen säilytettävä alue. Alueelta ei löytynyt merkkejä liito-oravasta eikä Hypöistenkosken tunnettu liito-oravan elinpiiri ulotu alueelle. Alueen rakentaminen ei siten uhkaa merkittäviä luontoarvoja.

Hakemuksen mukaan rivitalo sisältää kuusi asuntoa kerrosalaltaan yhteensä 527m2 ja tilavuudeltaan 2000 m3. Huoneistoihin tulee vesikiertoinen lattialämmitys ja ne varustetaan poistoilmalämpöpumpuilla. Pöytäkirjan liitteenä on lupahakemuksen pääpiirustukset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Lupajaosto myöntää hakemuksen mukaisen rakennusluvan rivitalon rakentamiseksi Leppäkujalle seuraavin ehdoin: Aloituskokouksessa sovitut toimenpiteet täydentävät lupaehtoja. Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennustyön vastaavan työnjohtajan. Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista: aloituskokous, sijaintikatselmus, perustuskatselmus, rakennekatselmus,käyttöönottokatselmus, LVI-katselmus ja loppukatselmus. Ennen rakennuksen käyttöönottoa energiaselvitys on päivitettävä ja hyväksytettävä rakennusvalvonnassa. Rakennustyölle on hyväksyttävä KVV-vastaava ja IV-vastaava työnjohtaja. Ennen rakennustyön aloittamista on esitettävä perustamistapalausunto ja perustussuunnitelmat. Ennen rakennesuunnittelun aloittamista on tehtävä meluselvitys, joka hyväksytettävä rakennusvalvonnassa.

 

Päätös

Lupajaosto päätti myöntää rakennusluvan hakemuksen mukaisesti.

Päätöksen julkipanopäivä on 23.6.2020, päätöksen antopäivä 22.6. 2020, päätöspäivä 24.6. 2020,viimeinen valituspäivä on 24.7. 2020 ja lupa tulee lainvoimaiseksi 23.7. 2020. Rakennustyöt on aloitettava viimeistään 23.7. 2023.

Tiedoksi

Kiipun Rakennus Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Turun hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 TURKU

Puh. 029 56 42410

Sähköposti: turun.hao(at)oikeus.fi

Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa valituksen tehneeltä, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.