Lupajaosto, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 LISÄPYKÄLÄ: Lehtimäki & Toivonen: rakennuslupa (lisäpykälä)

AurDno-2019-175

Valmistelija

  • Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

Veera Lehtimäki ja Jouni Toivonen  hakevat rakennuslupaa kiinteistölle Orimetsä (rek nro 19-417-3-83) osoitteessa Orimäentie 60, omakotitalon ja talousrakennusten rakentamiseksi. Rakennusten kokonaisala on 416 m2. Rakennuksia on neljä kappaletta: Asuinrakennus, sauna, autotalli ja talousrakennus. Hakijoilla on valtakirja kiinteistön omistajalta hakea rakennuslupaa.

Hakemuksen perusteena on suunnitteluratkaisu, joka on lainvoimainen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Lupajaosto päättää myöntää Veera Lehtimäelle ja Jouni Toivoselle rakennusluvan kiinteistölle Orimetsä (rek nro 19-417-3-83) osoitteessa Orimäentie 60, omakotitalon ja talousrakennusten rakentamiseksi.

Rakennustöitä ei sa aloittaa, ennen kuin rakennusvalvonta on hyväksynyt hankkeeelle vastaavan työnjohtajan. Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista: Aloituskokous, sijaintikatselmus, pohjakatselmus, perustuskatselmus, LVI-katselmus, rakennekatselmus, käyttöönottokatselmus ja loppukatselmus. Aloituskokouksen määräykset täydentävät lupaehtoja.

Muut lupaehdot: Rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt sekä työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt varmentavat suorittamansa tarkastuksen rakennustyön tarkastusasiakirjaan.

Kunkin työvaiheen vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia että rakennusluvan mukaiset viranomaiskatselmukset tulevat suoritetuksi ajallaan. Vastaavamestari täyttää tarkastusasiakirjaa.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 31.5.2019, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon.

Päätös

Lupajaosto hyväksyi ehdotuksen.

Tiedoksi

Veera Lehtimäki ja Jouni Toivonen, aluearkkitehti Mika Sahlström

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Turun hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 TURKU

Puh. 029 56 42410

Sähköposti: turun.hao(at)oikeus.fi

Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa valituksen tehneeltä, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.