Lupajaosto, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Rakennuslupa, Alkio Anna-Mari ja Markus

AurDno-2019-246

Valmistelija

  • Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

Anna-Mari ja Markus Alkiolle on myönnetty Auran kunnanhallituksen päätöksellä poikkeamislupa kiinteistölle Törmälä, rek.nro 19-402-1-51, asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentamiseksi. Päätöksestä ei ole valitettu ja se on siten lainvoimainen ja Alkiot hakevat rakennuslupaa poikkeamispäätöksen mukaisille uudisrakennuksille. Samalla he hakevat rakennustöiden aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

Rakennuspaikka on rakentamaton vuonna 1963 lohkottu kiinteistö, rakennettava kerrosala on asuinrakennuksella 342 m2 ja autokatoksella ja varastolla 52 m2. Kiinteistö liitetään kunnalliseen vesihuoltoverkostoon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Lupajaosto myöntää Anna-Mari ja Markus Alkiollle rakennusluvan asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentamiseksi kiinteistölle Törmälä Hypöisten kylässä seuraavin ehdoin:

Katselmukset: Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista: Aloituskokous (talousrakennus aloitusilmoitus), sijaintikatselmus, pohjakatselmus, perustuskatselmus, LVI-katselmus, rakennekatselmus, käyttöönottokatselmus ja loppukatselmus. Aloituskokouksen määräykset täydentävät lupaehtoja.

Muut lupaehdot: Rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt sekä työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt varmentavat suorittamansa tarkastuksen rakennustyön tarkastusasiakirjaan.

Kunkin työvaiheen vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia että rakennusluvan mukaiset viranomaiskatselmukset tulevat suoritetuksi ajallaan. Vastaavamestari täyttää tarkastusasiakirjaa.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 31.5.2019, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon.

Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 14.6.2019.

Päätös

Lupajaosto hyväksyi ehdotuksen.

Tiedoksi

Anna-Mari ja Markus Alkio, Auran kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Turun hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 TURKU

Puh. 029 56 42410

Sähköposti: turun.hao(at)oikeus.fi

Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa valituksen tehneeltä, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.