Perusturvalautakunta, kokous 11.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta (Onni ja Liina)

AurDno-2020-477

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan sosiaalitoimelle siinä kunnassa, jossa palvelut tuotetaan. Ilmoituksessa on annettava lain 8 §:n 2 mom:ssa edellytetyt tiedot palvelun tuottajasta ja palvelutoiminnasta.

Yksityinen elinkeinoharjoittaja Marika Törni on toimittanut perusturvalautakunnalle tiedon yksityisestä sosiaalipalvelujen tuottamisesta Auran kunnan alueella. Palvelujen tuottajan toiminimi on Onni ja Liina. Ilmoituksen mukaan toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on 12.10.2020. Elinkeinoharjoittajan kotipaikka on Lieto. Sijaintikunnan lisäksi toimintaa on tarkoitus harjoittaa Auran, Marttilan, Liedon, Pöytyän ja Paimion kuntien alueella. 

Yrityksen sosiaalipalvelut ovat lapsiperheiden kotipalvelu. Yrityksen liketoimintasuunnitelma on ohessa liitteenä.Palvelujen vastuuhenkilö Marika Törni on perushoitaja. Palvelujen kohderyhmänä ovat lapsiperheet. Palvelujen antaminen tapahtuu ensisijaisesti asiakkaan kotona.

Ilmoituksen liitteenä on vastuuhenkilön tutkinto- ja työtodistukset sekä omavalvontasuunnitelma. Törni on esittänyt rikosrekisteriotteen.

Ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 8 §:n vaatimukset.

Saatujen asiakirjojen ja tietojen perusteella Onni ja Liina voidaan merkitä sosiaalipalvelun tuottajana Auran kunnan alueella yksityisten sosiaalipalveluiden palveluntuottajien rekisteriin rekisteröitävänä sosiaalipalvelun tuottajana (Laki 922/2011, § 13).  

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta esittää kunnan lausuntona, että yritys Onni ja Liina täyttää yksityisen sosiaalipalvelun tuottajana yksityisen sosiaalipalvelun edellyttämät toimintaedellytykset ja että yritys voidaan merkitä yksityisten sosiaalipalveluntuottajien rekisteriin ilmoituksenvaraisena sosiaalipalveluna. Auran kunta ilmoittaa hyväksyvänsä yrityksen toiminnan alueellaan, ja toimittaa ilmoituksen liitteineen Lounais-Suomen aluehallintovirastolle, joka tekee päätöksen ilmoituksenvaraisen yksityisen sosiaalipalveluntuottajan merkitsemisestä rekisteriin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.