Perusturvalautakunta, kokous 11.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta (Poutapolku Oy)

AurDno-2020-478

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalveluja, on tehtävä ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan sosiaalitoimelle siinä kunnassa, jossa palvelut tuotetaan. Ilmoituksessa on annaettava lain 8 §:n 2 mom:ssa edellytetyt tiedot palvelun tuottajasta ja palvelutoiminnasta.

Poutapolku oy:n toimitusjohtaja Janne Telén on toimittanut Auran kunnan perusturvalautakunnalle ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Auran kunnan alueella. Auran kunnan lisäksi yrityksen toimialueina ovat Someron, Turun, Raision, Naantalin, Lohjan ja Siuntion kunnat. Ilmoituksen mukaan toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on 12.10.2020. Yrityksen kotipaikka on Lohja.  Yrityksen sosiaalipalveluja ovat lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, avomuotoinen perhekuntoutus, ammatillinen tukihenkilötyö, lastensuojelun jälkihuolto, lasten ja vanhemman välisen tapaamisen valvonta.Yrityksen toimintasuunnitelma on ilmoituksen liitteenä.Yrityksen vastuuhenkilö on valtiotieteiden maisteri, ja kopiot hänen tutkinto- ja työtodistuksistaan ovat ilmoituksen liitteinä.Vastaavan rikosrekisteriote on tarkistettu. 

Ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 8§:n vaatimukset. Saatujen asiakirjojen perusteella Poutapolku oy voidaan merkitä palvelun tuottajana Auran kunnan alueella yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteriin rekisteröitävänä sosiaalipalveluiden tuottajana (Laki 922/2011, § 13)

Auran kunta tulee käyttämään yrityksen palveluja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta esittää kunnan lausuntona, että Poutapolku oy täyttää yksityisen sosiaalipalvelun tuottajana yksityisen sosiaalipalvelun edellyttämät toimintaedellytykset ja että yritys voidaan merkitä yksityisten sosiaalipalveluntuottajien rekisteriin ilmoituksenvaraisena sosiaalipalveluna. Auran kunta ilmoittaa hyväksyvänsä yrityksen toiminnan alueellaan, ja toimittaa ilmoituksen liitteineen Lounais-Suomen aluehallintovirastolle, joka tekee päätöksen ilmoituksenvaraisen yksityisen sosiaalipalveluntuottajan merkitsemisestä reksiteriin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.