Perusturvalautakunta, kokous 11.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Palvelutalo Hoivakodin asuinhuoneistojen vuokrien tarkistaminen

AurDno-2020-470

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Palvelutalo Hoivakodin vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin ja vuokria tarkistetaan vuosittain. Vuokra on viimeksi tarkistettu 01.01.2020 lukien (perusturvalautakunta 13.11.2019, § 75).

Hoivakodin asuntojen nykyinen neliövuokra on 6,49 €. Neliömääräksi on vahvistettu 45 neliötä asuntoa kohti. Neliömäärään on sisällytetty oma asuinhuone, WC- ja peseytymistilat, eteistilat sekä osa yhteistiloja. Asuntokohtainen vuokra on 01.01.2020 lukien ollut 292,05 €/kk.

Perusindeksinä käytetään sopimushetkellä tiedossa olevaa viimeksi julkaistua pistelukua. Kunkin kuukauden indeksiluku tulee tietoon seuraavan kuukauden 15. päivänä. Viimeisin tiedossa oleva indeksiluku on syyskuulta 2020, ja se on 1977.

Vuokrankorotuslaskelmaan sovelletut tiedot:

  • Vuokra 2017 =285,75
  • perusindeksi 2017/syyskuu =1931
  • tarkistusindeksi 2020/syyskuu =1977

Vuokralaiselle ilmoitetaan kirjallisesti uusi vuokra ja sen voimaantuloaika ennen korotetun vuokran voimaan tuloa. Korotettua vuokraa on oikeus periä ilmoitusta seuraavan vuokranmaksun alusta lukien.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakuntaa vahvistaa palvelutalo Hoivakodin vuokraksi 01.01.2021 lukien 300,00 euroa kuukaudessa (neliövuokra 6,67)

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen hakemiseen on asianosaisella eli jokaisella, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta koskeva asia on päätöksellä lopullisesti ratkaistu.

 

Oikaisuvaatimusosoite

Viranomainen: Auran perusturvalautakunta

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA

Käyntiosoite Nikkarinkuja 8

Sähköposti: kunta@aura.fi

Viranhaltijan päätöksestä ei valiteta hallinto-oikeuteen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimusaika on neljätoista (14) päivää siitä päivästä, jolloin päätös annettiin tiedoksi tätä päivää määräaikaan lukematta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätösestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.

Jos oikaisuvaatimusasiakirjat lähetetään postitse, ne on annettava postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että ne tai ilmoitus on lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan ehtivät perille viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

 

OIkaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksen tulee olla kirjallinen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. OIkaisuvaatimuskirjelmässä, joka on osoitettu oikaisuvaatimusviranomaiselle tulee olla:

-päätös, siihen liittyvine liitteineen, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi

-vaatimuksen perusteet

-oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite