Perusturvalautakunta, kokous 11.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Pyydetty lausunto kouluverkkkoselvityksestä

AurDno-2020-363

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.6.2020 edellyttänyt kouluverkkoselvityksen laatimista vuoden 2021 alkuun mennessä. Selvityksessä tulee huomioida tulevaisuuden väestöennusteet. Työtä tehdään viranhaltijoiden toimesta muiden työtehtävien ohella. Virkamiestyöskentelyyn ovat osallistuneet hallintojohtaja Tuija Pellosmaa, rehtori Ville Kouki, rehtori Kaisa Olari ja varhaiskasvatuspäällikkö Anita Peltonen. Kiinteistöjen kunnon, ylläpidon ja kustannusten osalta työtä ovat tehneet tekninen johtaja Kari Tuohi ja rakennusmestari Pentti Urho. Vaikutuksia kunnan elinvoimaisuuteen arvioivat kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkio ja kunnanjohtaja Mika Joki.

Sivistyslautakunta päätti edellisessä kokouksessaan, että lautakunta käsittelee kouluverkkoselvitystä syksyn kokouksissaan sitä mukaa kun selvitys etenee. Selvitys on tässä vaiheessa vielä keskeneräinen ja siitä puuttuu osia. Keskeneräinen versio on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta päättää kuuluttaa kouluverkkoselvityksen vireilläolosta ja tiedottaa Kirkonkulman lasten huoltajia. Lautakunta keskustelee kouluverkkoselvityksen sisällöstä, tekee tarvittavia linjauksia ja merkitsee tämän hetken tilanteen tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi sivistyslautakunta edellyttää, että kivikoulu tutkitaan ulkopuolisen konsultin toimesta mahdollisten sisäilmaongelmien vuoksi sekä talotekniikan osalta ennen kuin kouluverkkoselvitys etenee päätöksentekoon.

Perustelut

Kunnanhallitus on edellyttänyt sivistystointa tekemään kunnan kouluverkkoselvityksen vuoden 2021  alkuun mennessä. Selvitystä käsitellään sivistyslautakunnassa ja työryhmä tekee ehdotuksensa ennen kuin selvitys etenee kunnanhallituksen ja  valtuuston käsittelyyn.

Kouluverkon uudistamista koskeva asia tulee käsitellä työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007,YT-laki) mukaisesti, ainakin jos siihen liittyy 1)henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä; 2)palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita,jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta; 3)henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia; sekä 4)taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista. (YT-laki 4 §).

Koska kouluverkkoselvityksen tässä vaiheessa ei ole tietoa tuleeko selvitys vaikuttamaan mitenkään henkilöstön työtehtäviin tai asemaan, ei Yt-lain mukaista neuvottelua voida vielä käynnistää. Neuvottelut käynnistetään välittömästi, mikäli selvitys etenee siihen suuntaan, että muutokset ovat mahdollisia.

Ehdotus

Yhteistyötoimikunta merkitsee kouluverkkoselvityksen vireillä olon tietoon saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tietoon saatetuksi.

Perustelut

Auran Kirkonkulman koulun vanhempainkerho on jättänyt sivistyslautakunnalle kokoukseen 22.9.2020 päivää aiemmin allekirjoittamansa vetoomuksen koulun puolesta.Vetoomuksellaan vanhempainkerho pyytää selvitys- ja kehitysaikaa vuosille 2020 - 2022, jotta päätös Kirkonkulman koulun jatkosta tehtäisiin kuntalaisia kuunnellen ja kuntastrategiaa noudattaen. Vanhempainkerhon tavoitteena on lisätä lapsiperheiden määrää Kirkonkulmalla vuoteen 2023 mennessä ja myydä Järykselän alueen tontit. Kirkonkulman koulun tuloja lisätään vuokratuotoilla ja hankerahoituksella.Vanhempainkerhon kirje on liitteenä.

Kuulutus kouluverkkoselvityksestä julkaistiin viikolla 40 kunnan internet-sivulla, some-kanavilla sekä Auranmaan viikkolehdessä. Samalla viikolla kaikkien koululaisten vanhemmille ja  varhaiskasvatuksen asiakkaille lähetettiin tiedote Wilman kautta. Lapsivaikutusten arviointia tehtiin rehtori Ville Koukin, varhaiskasvatuspäällikkö Anita Peltosen ja sivistysjohtaja Tuija Pellosmaan yhteistyöllä. Kaikille viisi-vuotiaiden ja  esiopetuksen oppilaiden vanhemmille sekä ala-koulun oppilaille lähetettiin Webropol-kysely viikolla 41. Alle kouluikäisten kyselyyn vastasi 19 % kyselyn saajista, mutta alakoululaisten kyselyyn vastasi vain kahdeksan oppilasta 322:sta.

Kouluverkkoselvitysluonnoksen tilannetta käydään kokouksessa tarkemmin läpi. Luonnoksen lokakuun versio on liitteenä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta päättää pyytää lausunnot kouluverkkoselvityksestä nuorisovaltuustolta, perusturvalautakunnalta, vapaa-aikalautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta 30.11.2020 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Pöytäkirjaan merkittiin, että tekninen johtaja Kari Tuohi oli kokouksessa kuultavana tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 26.6.2020 edellyttänyt sivistyslautakunnalta kouluverkkoselvityksen laatimista vuoden 2021 alkuunmennessä. Aurassa kouluverkoista päättää kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus tekee päätösehdotuksensa kouluverkkoselvityksestä kunnanvaltuustolle. Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 20.10.2020 pyytää lausunnot liitteenä olevasta kouluverkkoselvityksestä nuorisovaltuustolta, perusturvalautakunnalta, vapaa-aikalautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta 30.11.2020 mennessä. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta tutustuu tehtyyn kouluverkkoselvitykseen, ja antaa lausuntonsa sivistyslautakunnan pyynnöstä liitteenä olevasta kouluverkkoselvityksestä, joka kuitenkin vielä on luonnos.

Sosiaalijohtaja esittää päätösehdotuksensa kokouksessa.

Päätös

Sosiaalijohtaja esitti päätösehdotuksensa kokouksessa seuraavasti:

Pyydettynä lausuntona perusturvalautakunta esittää sivistyslautakunnalle seuraavaa:

Lapsivaikutusten (LAVA) arvioinnista:

  • Työryhmä on selvityksessään tehnyt Kirkonkulman lakkauttamiseen liittyvän SWOT-analyysin, jossa perusturvalautakunnan kannanoton mielestä on hyvin arvioitu koulun lakkauttamisen aiheuttamat hyvät ja huonot puolet. Lapsivaikutusten arvioinnissa ei kuitenkaan ilmene onko Kirkonkulman oppilaita tarkoitus osallistaa tai kuulla koulun lakkauttamisasiassa. Kuitenkin voidaan olettaa, että oppilaiden suurimmat huolenaiheet liittyisivät pitenevään koulumatkaan, ja sitä myöten piteneviin koulupäiviin. Pienen koulun hyvinä puolina nähdään yleisesti vahva yhteisöllisyys ja mahdollisuus puuttua ongelmatilanteisiin, kuten kiusaamiseen, nopeasti. 
  • Kyläläisille koululla on sosiaalista merkitystä kyläyhteisölle, ja koululla on  merkitystä kylän vetovoimaisuudelle.
  • Käyttöastetta parantamalla ja lisäämällä yhteistyötä yhtenäiskoulun ja Kirkonkulman kesken voitaisiin saavuttaa nykyiselläkin kouluverkolla taloudellista etua.
  • Kouluverkkoselvityksessä voitaisiin määritellä, että Kirkonkulman koulu lakkautetaan, kun koulun oppilasmäärä alittaa 38 oppilasta.

Perusturvalautakunta hyväksyi sosiaalijohtajan kokouksessa esittämän päätösehdotuksen.

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.