Perusturvalautakunta, kokous 11.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Sopimus vammaispalvelun ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista

AurDno-2018-284

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Sosiaalijohtaja on valmistellut vammaispalvelulain mukaisia vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen ja sosiaalihuoltolain mukaisia liikkumista edistäviä palvelujen kilpailuttamista yhdessä seutukunnan muiden kuntien kanssa (Pöytyä, Oripää, Marttila ja Koski Tl). Kyseisiä palveluja ei ole aiemmin kilpailutettu. Nyt kun liikennepalvelulaki on vapauttanut hinnoittelun, on kilpailutus syytä suorittaa. Kyseisiä kuljetuspalveluja ostetaan vuositasolla  noin 165 000 euron arvosta. Auran perusturvalautakunta hyväksyi kokouksessaan 01.08.2018, § 43 kuntien (Aura, Pöytyä, Marttila, Oripää ja koski tl) yhteistyönä toteuttavan kuljetuspalvelujen kilpailutuksen.

Asian valmisteluun liittyen pidettiin 30.8.2018 paikallisten taksiyrittäjien kanssa info- ja keskustelutilaisuus (markkinavuoropuhelu). Paikallisten taksiyrittäjien kanssa oli myös keskustelutilaisuus 4.6.2018 väliaikaisista sopimuksista. Keskustelutilaisuudessa sovittiin, että hinnat ja käytännöt pysyvät samoina kuin kesäkuussa 2018 niin kauan kuin kilpailutusprosessi on saatu päätökseen. Tarjouspyyntöasiakirjat on laadittu siten, että hankintakausi on 1.1.2019-31.12.2020 + kaksi optiovuotta. Esityslistan liitteenä on tarjouspyyntö ja palvelukuvaus ja ehdottomat laatuvaatimukset.

Aura, Pöytyä, Oripää, Marttila ja Koski Tl tekevät hankinnan yhteishankintana, jossa jokainen kunta tekee oman asiakaskohtaisen kirjallisen hankintasopimuksen kilpailutettujen ehtojen mukaisesti kilpailutuksen perusteella valittujen sopimustoimittajien kanssa.

Pöytyän kunta toimii hankinnassa valtuutettuna ja hyväksyy ja allekirjoittaa tarjouspyyntöasiakirjat sekä hankintapäätöksen myös mahdollisen option osalta, hoitaa mahdolliset hankintaoikaisut sekä mahdolliset muutoksenhakuprosessit markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja säilyttää ja arkistoi hankintaan liittyvät alkuperäiset asiakirjat. Pöytyän kunta pyytää valtuutusta kilpailutuksen järjestämiseen Auran kunnalta. Valtuutuksella Auran kunta sitoutuu osallistumaan Pöytyän kunnan järjestämään "Sosiaali- ja terveysalan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten" - hankinnan kilpailutukseen sekä tekemään oman asiakaskohtaisen kirjallisen hankintasopimuksen kilpailutettujen ehtojen mukaisesti kilpailutuksen perusteella valittujen sopimustoimittajien kanssa.

Auran, Pöytyän, Oripään Marttilan ja Koski tl:n kunnat käyttävät kilpailutuksen valmistelussa apuna Ju-Ha Consulting Oy:tä, jonka kustannukset jaetaan edellä mainittujen kuntien kesken. Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on 4950 euroa. 

Ehdotus

Esittelijä

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy tarjouspyyntöasiakirjat, ja valtuuttaa Pöytyän kunnan toimimaan kilpailutuksessa edellä mainitusti.

Lisäksi perusturvalautakunta valtuuttaa sosiaalijohtajan allekirjoittamaan viiden kunnan yhteisesti järjestämässä kuljetuspalvelujen kilpailutuksessa vaadittavat asiakirjat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Pöytyän kunnan perusturvalautakunta on tehnyt hankintapäätöksen kokouksessaan 14.11.2018/134 §, koskien vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden hankintaa ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020. Sopimusta on mahdollisuus jatkaa tilaajan päätöksellä 1+1 vuotta. Hankintarenkaan (Aura, Koski tl, Marttila ja Oripää) valtuuttamana Pöytyä toimii yhteishankintayksikkönä tässä hankinnassa ja tekee hankinnasta päätöksen hankintarenkaan puolesta. Kukin kunta tekee oman palvelusopimuksen valittujen palvelutuottajien kanssa.

Pöytyän perusturvalautakunta on päättänyt 16.9.2020 § 82 käyttää optiovuoden 1.1. -31.12.2021 vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspalveluiden hankinnassa. Valittujen palveluntuottajien tulee ilmoittaa mahdollisista toiminta ym. muutoksista Pöytyän kunnalle. Sopimukset eivät synny päätöksellä, vaan erikseen tehtävien sopimusten molemminpuolisilla allekirjoituksilla. Palveluntuottajien tulee huomioida mahdolliset taksilainsäädännön muutokset toiminnassa optiovuotena. Sopimukset voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksiannosta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Pöytyän perusturvalautakunnan päätöksen16.9.2020 § 82 koskien vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden optiovuoden 1.1. -31.12.2021 käyttöön ottoa,  ja valtuuttaa perusturvalautakunnan puheenjohtajan ja sosiaalijohtajan allekirjoittamaan sopimukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen hakemiseen on asianosaisella eli jokaisella, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta koskeva asia on päätöksellä lopullisesti ratkaistu.

 

Oikaisuvaatimusosoite

Viranomainen: Auran perusturvalautakunta

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA

Käyntiosoite Nikkarinkuja 8

Sähköposti: kunta@aura.fi

Viranhaltijan päätöksestä ei valiteta hallinto-oikeuteen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimusaika on neljätoista (14) päivää siitä päivästä, jolloin päätös annettiin tiedoksi tätä päivää määräaikaan lukematta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätösestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.

Jos oikaisuvaatimusasiakirjat lähetetään postitse, ne on annettava postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että ne tai ilmoitus on lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan ehtivät perille viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

 

OIkaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksen tulee olla kirjallinen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. OIkaisuvaatimuskirjelmässä, joka on osoitettu oikaisuvaatimusviranomaiselle tulee olla:

-päätös, siihen liittyvine liitteineen, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi

-vaatimuksen perusteet

-oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite