Perusturvalautakunta, kokous 1.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Hakemus vuoden 2021 avustajakeskustoimintaan

AurDno-2020-296

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry/Avustajakeskus välittää liikunta-, näkö ja kehitysvammaisille sekä muistiasiakkaille vapaaehtoisia avustajia ja tukihenkilöitä sekä palkallisia avustajia avustajapäätöksen saaneille.

Avustajakeskus kouluttaa vapaehtoiset avustajat, ylläpitää avustajarekisteriä kaikista avustajista, antaa lisäkoulutusta niin vapaaehtoisille kuin palkallisille avustajille sekä tukee avustajia ja asiakkaita.

Vapaehtoistyössä avustajat eivät saa palkkaa. Avustettava asiakas korvaa avustajan matkakulut ja mahdolliset muut avustustehtävästä syntyvät kustannukset.

Avustajien välityksessä palkallisiin tehtäviin keskus auttaa avustajien hakemiseen, haastatteluihin ja välitykseen liittyvissä asioissa sekä järjestää koulutusta avustajille ja työnantajille. Keskus kehittää tätä toimintaa ja sen lisäksi tukitoimintaa työnantajille, avustajille sekä muille ryhmille.

Avustajakeskuksesta saa neuvoja ja käytännön opastusta avustaja-asioissa avustajat, asiakkaat, työnantajat sekä muut tietoa tarvitsevat. Se ylläpitää rekisteriä asiakkaista ja avustajista sekä tiedottaa laajasti ajankohtaisista asioista.

Avustajakeskuksella ja kunnalla on palvelusopimus, jonka perusteella avustajakeskuksen palveluja voidaan käyttää. Palvelusopimus perustuu vuosimaksuun, joka perustuu väestömäärän mukaiseen hinnoitteluun 0,20 €/asukas. Avustajakeskus esittää, että Auran kunta myöntää vuodelle 2021 Avustajakeskuksen ostopalvelutoimintaan 800 euroa, jotta Avustajakeskuksen palvelut jatkuisivat Auran kunnassa myös vuonna 2021.

Vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtainen avustaja on vammaispalvelulain mukaisesti subjektiivinen oikeus. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta myöntää Avustajakeskukselle 800 euron avustuksen vuodelle 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen hakemiseen on asianosaisella eli jokaisella, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta koskeva asia on päätöksellä lopullisesti ratkaistu.

 

Oikaisuvaatimusosoite

Viranomainen: Auran perusturvalautakunta

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA

Käyntiosoite Nikkarinkuja 8

Sähköposti: kunta@aura.fi

Viranhaltijan päätöksestä ei valiteta hallinto-oikeuteen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimusaika on neljätoista (14) päivää siitä päivästä, jolloin päätös annettiin tiedoksi tätä päivää määräaikaan lukematta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätösestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.

Jos oikaisuvaatimusasiakirjat lähetetään postitse, ne on annettava postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että ne tai ilmoitus on lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan ehtivät perille viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

 

OIkaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksen tulee olla kirjallinen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. OIkaisuvaatimuskirjelmässä, joka on osoitettu oikaisuvaatimusviranomaiselle tulee olla:

-päätös, siihen liittyvine liitteineen, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi

-vaatimuksen perusteet

-oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite