Perusturvalautakunta, kokous 1.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Ilmoitus yksityisten palvelujen tuottamisesta (Pelastakaa Lapset ry)

AurDno-2020-305

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muuta kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan sosiaalitoimelle siinä kunnassa, jossa palvelut tuotetaan. Ilmoituksessa on annettva lain 8 §:n 2 mom:ssa edellytetyt tiedot palvelun tuottajasta ja palvelutoiminnasta.

Pelastakaa Lapset ry on toimittanut ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Auran kunnan alueella.Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, ja ilmoitus on tehty kaikkiin Eelä-Suomen ja Lounais-Suomen alueen kuntiin. Pelastakaa Lapset ry:n Etelä-Suomen aluetoimisto on tehnyt yhteistyötä Auran kunnan kanssa adoptiotoiminnassa jo usean vuoden ajan. Adoptioneuvonnan lisäksi yhdistys tuottaa 

  1.  tukiperhetoimintaa
  2.  perhehoitoa
  3.  lasten yhteisöllistä ryhmätoimintaa
  4.  lastensuojelun edunvalvontaa.

Auran kunnalla on asiakkaita noin 1-3 perhettä  vuosittain adoptioneuvonnassa (tällä hetkellä yksi asiakasperhe). Auran kunnalla on ollut jo vuosia ostopalvelusopimus Pelastakaa Lapset ry:n kanssa adoptioneuvonnasta.

Ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 8 §:n vaatimukset. Saatujen asiakirjojen perusteella yhdistys voidaan merkitä palvelun tuottajana Auran kunnan alueella yksityisten palveluntuottajien rekisteriin rekisteröitävänä palvelun tuottajana (Laki 922/2011, § 13). 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta esittää kunnan lausuntona, että Pelastakaa Lapset ry.n toiminta täyttää yksityisen sosiaalipalvelun tuottajana lain yksityisistä sosiaalipalveluista edellyttämät toimintaedellytykset, ja yhdistys voidaan merkitä yksityisten sosiaalipalvelun tiuottajien rekisteriin ilmoituksenvaraisena sosiaalipalveluna. Auran kunta hyväksyy Pelastakaa Lapset ry:n toiminnan alueellaan, ja toimittaa ilmoituksen liitteineen Lounais-Suomen aluehallintovirastolle rekisteröitäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.