Perusturvalautakunta, kokous 1.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta (Sopiva oy)

AurDno-2020-312

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen n tuottajan, joka tuottaa muuta kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan sosiaalitoimelle siinä kunnassa, jossa palvelut tuotetaan. Ilmoituksessa on annettava lain 8 §:n 2 mom:ssa edellytetyt tiedot palvelun tuottajasta ja palvelutoiminnasta.

Sopiva oy:n toimitusjohtaja Ville Lahtivuori  (y-tunnus 3129528-6) on 22.06.2020 on 22.06.2020 toimittanut perusturvalautakunnalle tiedon yksityisestä sosiaalipalvelujen tuottamisesta Auran kunnan alueella. Ville Lahtivuori on 23.06.2020 täydentänyt ilmoitusta toimittamalla Sopiva oy:n liiketoimintasuunnitelman. Ilmoituksen mukaan toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on 13.07.2020. Sopiva oy on ilmoittanut aloittavansa toiminnan Varsinais-Suomen kuntien alueella. Yrityksen toimipaikka on Turku.

Sopiva oy:n sosiaalipalvelut ovat perhetyö, avomuotoinen perhekuntoutus ja ammatillinen tukihenkilötyö lapsille ja nuorille sekä ammatillinen tukihenkilötyö myös aikuisille; vanhemmuuden arviointi ja perhearviointi. Yrityksen palveluita ovat myös neuropsykiatrinen valmennus, koulunkäynnin tuki ja koulutuspalveluja.Palvelujen kohderyhmänä ovat pääasiassa lapset ja nuoret sekä lapsiperheet. Palvelujen antaminen taphtuu asiakkaan kotona ja muualla asiakkaan elämänpiirissä, eikä yrityksellä ole omaa toimipistettä.Palvelujen vastuuhenkilö on VTM sosiaalityöntekijä Ville Lahtivuori. Hoito- kasvatus- ja kuntoutushenkilöstöä on yhteensä 4,3. Ilmoituksen liitteenä on vastuuhenkilöiden tutkintotodistukset ja kopiot rikosrekisteriotteista (rikostaustan tarkistus lastenkanssa työskentelyä varten). 

Ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 8 §:n vaatimukset. Saatujen asiakirjojen perusteella Sopiva oy voidaan merkitä palvelun tuottajana Auran kunnan alueella yksityisten sosiaalipalveluiden palveluntuottajien rekisteriin rekisteröitävänä sosiaalipalvelun tuottajana (Laki 922/2011, § 13).

Tällä hetkellä Auran kunnalla ei ole suunnitelmissa palvelun hankkimista Sopiva oy:ltä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta esittää kunnan lausuntona, että osakeyhtiö Sopiva oy täyttää yksityisen sosiaalipalvelun tuottajana lain yksityisistä sosiaalipalveluista edellyttämät toimintaedellytykset ja yritys voidaan merkitä yksityisten sosiaalipalveluntuottajien rekisteriin ilmoituksenvaraisena palveluna. Auran kunta ilmoittaa hyväksyvänsä osakeyhtiön toiminnan alueellaan ja toimittaa ilmoituksen liitteineen Lounais-Suomen aluehallintovirastolle, joka tekee päätöksen ilmoituksenvaraisen yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan merkitsemisestä rekisteriin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.