Perusturvalautakunta, kokous 1.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kuntalain mukainen lausuntopyyntö KTO - Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän suunnitelmaan vuosille 2021-2023

AurDno-2020-297

Valmistelija

 • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus (=KTO) varaa omistajakunnilleen toiminnan strategisten linjausten luomiseksi tilaisuuden esitysten tekemiseen kuntayhtymän (=KTO) toiminnan suunnittelemiseksi vuosille 2021-2023. KTO:lla on tavoitteena tulojen ja menojen tasapainossa pitäminen ja palvelujen hintojen tarkistaminen vain siltä osin kuin ne eivät kata toiminnasta syntyviä kuluja. Kunnan kannanotot/ehdotukset vuosien 2021-2023 toiminnan suunnitteluun KTO pyytää toimittamaan 4.9.2020 mennessä.

KUNTOUTUSPALVELUT

Kuntoutuskeskuksessa on 69 asiakaspaikkaa, jotka on tarkoitettu tutkimus-, kuntoutus-, kriisi- ja lyhytaikaishoidon paikoiksi. Lapsille on kaksi yksikköä ja aikuisille kolme. KTO on havainnut, että erityisesti neuropsykiatristen tutkimus- ja kriisijaksojen vaikuttavuuden ja asiakkaan paremman kotiutumisen kannalta tärkeitä ovat jalkautuvat seurarantakäynnit asiakkaan kotiympäristöön. KTO on valmis kehittämään palvelutuotteen, johon sisältyisi 1-3 seurantakäyntiä.

KTO kuntayhtymän kysymys 1:

 • "Näettekö omassa kunnassanne, että edellä mainittuun palvelutuotteeseen olisi tarvetta?

Auran kunnan vastaus:

Kunta pitää tärkeänä asiakkaan kotiutumisen yhteydessä yhteisiä asiakaskohtaisia kotiuttamiseen liittyviä neuvottelujä KTO:n, kunnan ja asiakkaan kesken. Palvelutuotteelle, johon liittyisi yhteisesti sovittuja seurantakäyntejä 1-3 seurantakäyntiä, kunnalla olisi tarvetta yksittäistapauksissa. Tällöin palvelutuotteen hinnan tulisi kuitenkin olla kohtuullinen ja kilpailukykyinen. Kunta odottaa KTO:lta erityisasiantuntijuutta.

KTO:n kuntayhtymän kysymys 2:

 • Perheen tukipalveluita ovat lyhytaikainen ja päiväaikainen huolenpito sekä erityisperhetyö. Jatkossa KTO tulee lisäämään perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä, vertaisryhmien perustamista sekä erityisperhetyötä asiakkaiden koteihin. Onko näille edellä mainituille palveluille tarvetta kunnassanne?

Auran kunnan vastaus:

Yksittäisiä erityispalveluja tarvitsevia asiakkaita voisi olla. Laadukkaalle autismiohjaukselle olisi kunnassa jonkin verran tarvetta. Erityisperhetyölle on tarvetta yksittäistapauksissa.

KTO:n kuntayhtymän kysymys 3:

 • Onko kunnassanne lisääntyvää päiväaikaisen toiminnan tarvetta kehitysvammaisille henkilöille?

KTO:n työ- ja päivätoiminnassa osallisuutta edistävä toiminta on muuttanut uusiin tiloihin Turkuun Saippua Centeriin. Siellä päivätoiminnan yksiköt on suunnattu pääosin vaikeasti vammaisille ja/tai syvästi autismin kirjon henkilöille. Tiloissa toimii myös elämäntaitovalmennus, joka on itsenäistä elämää ja aikuisuutta tukevaa tavoitteellista opetusta ja ohjausta. KTO on uusien toimivien tilojen myötä pystynyt kehittämään päivätoiminnan sisältöä asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. KTO:n uudet tilat mahdollistavat myös uusien asiakkaiden ottamisen.

Auran kunnan vastaus:

Kunnassa toimii kaksi yksityistä kehitysvammaisten asumispalveluyksikköä, jotka järjestävät myös päivätoimintaa. Kunnan tavoitteena on järjestää päivätoimintaa lähellä kehitysvammaisen ihmisen kotia. KTO:n päivätoimintapalveluja kunta tarvitsee vaikemmin kehitysvammaislle ihmisille yksittäistapauksissa, eikä lisääntyvää tarvetta ole nähtävissä.

KTO:n kuntayhtymän kysymys 4:

 • Onko kunnassa tarvetta työvalmennukselle? 

KTO:n työllisyyttä edistävä toiminta järjestetään Turun Ravattulassa. Toteutamme monialaista työvalmennusta erilaisissa työ- ja toimintaympäristöissä. KTO toteuttaa monialaista työvalmennusta erilaisissa työ- ja toimintaympäristöissä. KTO:n työvalmennuksen alustoina ovat erilaiset liiketoimintaa harjoittavat toimijat, joiden toimialalta on löydettävissä asiakkaalle soveltuvia tehtäviä. KTO on valmis kasvattamaan työvalmennuksen osuutta.

Auran kunnan vastaus:

KTO:n tuki asiakkaiden avotyötoiminnan tukemiseen, ja kehitysvammaisten ihmisten ohjaaminen avotyötoimintaan on toivottavaa toimintaa myös kunnan kannalta.

ASUMISPALVELUT

KTO:n Sauvoon valmistuvan aumisyksikköön asukkaat voivat muuttaa tammikuussa 2021. Uusia asumisyksiköitä on suunnitteilla myös Lietoon ja Loimaalle (Hanhenpuiston asumisyksikölle uudet tilat) sekä Paimioon. KTO:n tavoitteena on, että asukkaat pääsisivät muuttamaan tarvittavan tuen suhteen oikeaan asumispaikkaan joko kodistaan tai kuntoutuksen jälkeen mahdollisimman nopeasti. KTO pyytää kunnan kannanottoa asumispalveluiden suhteen seuraaviin kysymyksiin:

 •  1. Miten KTO:n tulisi huomioida tuotteiden hinnoittelussa, jos kunta varaa asumisyksikköpaikan etukäteen asiakkaalle/tietylle kunnalle tai jos paikkaa pidetään varattuna 21 karenssipäivän jälkeen? Millainen malli oilisi oikeudenmukainen suhteessa muihin jäsenkuntiin? Peruskulut kuitenkin säilyvät asumispaikan suhteen, ja nyt ne on jakaautuneet tasaisena alijäämänä kaikille palveluja ostaville kunnille. vaihtoehtona olisi sopia vakiotuote, jolla kiinteät kulut katetaan varauksen ajan, sopia asiasta joka kerta erikseen kunnan kanssa tai ottaa tämä huomioon kuntasuoritteessa valmiiksi.
 •  2. Miten olisi oikeudenmukaisinta ottaa asumisen laskutuksessa huomioon ne päivät, jolloin asiakas käy kunnan maksamassa osallisuutta tai työllistymistä edistävässä päivätoiminnassa.

Kunnan vastaukset:

1. Kunta kannattaa asiasta sopimista joka kerta erikseen kunnan kanssa. KTO:n tulisi pyrkiä täyttämään vapaat/vapautuvat paikat mahdollisimman pian.

2. Päivätoiminnan hinta kunnalle tulisi hyvittää vuorokausihinnasta niin täysimääräisenä kuin mahdollista.

ASIANTUNTIJAPALVELUT

Koronakriisin aikana KTO otti melkoisen digiloikan erityisesti asiantuntijapalvelujen etätyön toteuttamisessa. KTO tulee jatkamaan tätä työmuotoa soveltuvin osin tulevina vuosina. Tämä tullee vähentämään asiakkaan matkakustannuksia, jotka ovat KTO:n kustannettavia, kuten laki kehitysvammahuollosta edellyttää. KTO:n mukaan kunnat eivät ole ostaneet lääkinnälliseen kuntoutussuunnitelman tekemiseen sosialityötä, ja KTO on joutunut todennäköisesti johtuen kuntien rajallisista sosiaalityön resursseista sisällyttämään sosiaalityötä kuntoutussuunnitelmien valmistavaan työhön.Tästä johtuen KTO joutuu jatkossa sisällyttämään kustannuksia sosiaalityöstä kuntoutussuunnitelmien hintaan. KTO:n kysymykset:

 •  1. Mikä on kuntanne kannanotto sosiaalityön osuuteen kuntoutussuunnitelmissa?  KTO on kouluttanut työntekijöitään menetelmiin (ADOS ja ADI-ER), jotka auttavat autismikirjon häiriöiden diagnostiikassa ja em. häiriöiden kuntoutuksen suunnittelussa. KTO tulee sisällyttämään palvelutuotteisiinsa "Autismin kirjon arviointipalvelun".
 •  2. Onko kunnassanne tarvetta autismikirjon henkilöiden tarkempaan diagnostiikkaan ja kuntoutuksen suunnitteluun?

Kunnan vastaukset:

 1.  Kuntoutus- ja palvelusuunnitelmiin tarvitaan myös sosiaalityön osuus. Kunta odottaa KTO:lta erityisasiantuntijuutta myös KTO:n sosiaalityön osalta. Asiakaskohtainen verkostotyö kunnan kanssa ja kunnan sosiaalityöntekijän kanssa on toivottavaa kuntoutus- ja palvelusuunnitelmien laadinnassa, ja se yhteistyö voidaan sopia asiakaskohtaisesti. 
 2.  Autismikirjon henkilöiden diagnostiikkaan ja kuntoutuksen suunnitteluun tarvitaan sovittua yhteistyötä KTO:n ja erikoissairaanhoidon kesken, jotta päällekkäiseltä työtä vältytään. Yksittäistapauksissa kunnalle on tarvetta KTO:n erityisasiantuntemukselle autismikirjon lasten kuntoutuksen suunnitteluun. 

MYLLY-ANTIN KOULU

Vaikeavammaisten peruskoulun asemoinnista on keskusteltu viime vuosina kuntien ja erityisesti viime vuonna kuntien sivistystoimen johtajien kanssa. Toistaiseksi on päädytty siihen, että KTO ylläpitää Mylly-Antin koulua. Nyt koululle on palkattu oma rehtori syyslukukaudesta 2020 lähtien. Hän suunnittelee opetuksen sisältöä ja koulun infraa yhdessä kuntien opetustoimien kanssa.

Kysymys: Onko kunnallanne tähän uutta lausuttavaa/toiveita?  Kunnan vastaus: Ei ole

 

Lisäksi KTO pyytää kuntien kannanottoa toimikaudelle 2021-2023 siihen, miten KTO:n tehtävien hoito nähdään tulevassa maakunnassa?

Kunnan vastaus:

KTO:n roolia kehitysvamma-alan erityisasiantuntijana tarvitaan myös tulevassa maakunnassa. KTO:n palvelut ovat kuitenkin kallistuneet siinä määrin, että hinnoittelu voi vaarantaa KTO:n aseman tulevassa maakunnassa. KTO:n tulee  huomioida toiminnassaan entistä enemmän laadun lisäksi kustannustehokkuus, mikäli se haluaa säilyä alan erityisasiantuntijana ja erityispalvelujen tuottajana myös jatkossa.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy edellä olevat kunnan vastaukset kunnan lausuntona Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen KTO:n  toimintasuunnitelmaan 2021-2023.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi edellä olevat kunnan vastaukset lausuntona Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen (KTO) toimintasuunnitelmaan 2021-2023.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen hakemiseen on asianosaisella eli jokaisella, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta koskeva asia on päätöksellä lopullisesti ratkaistu.

 

Oikaisuvaatimusosoite

Viranomainen: Auran perusturvalautakunta

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA

Käyntiosoite Nikkarinkuja 8

Sähköposti: kunta@aura.fi

Viranhaltijan päätöksestä ei valiteta hallinto-oikeuteen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimusaika on neljätoista (14) päivää siitä päivästä, jolloin päätös annettiin tiedoksi tätä päivää määräaikaan lukematta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätösestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.

Jos oikaisuvaatimusasiakirjat lähetetään postitse, ne on annettava postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että ne tai ilmoitus on lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan ehtivät perille viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

 

OIkaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksen tulee olla kirjallinen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. OIkaisuvaatimuskirjelmässä, joka on osoitettu oikaisuvaatimusviranomaiselle tulee olla:

-päätös, siihen liittyvine liitteineen, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi

-vaatimuksen perusteet

-oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite