Perusturvalautakunta, kokous 1.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) lastenhoitotoiminta Aurassa

AurDno-2020-307

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 12.12.2018, § 90, päättänyt, että Auran kunta tekee sopimuksen Mannerheimin lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n kanssa lastenhoitotoiminnan aloittamisesta Auran kunnassa. Sopimus tehtiin 01.04.2019 alkaen, ja sen irtisanomisaika on 3 kuukautta. MLL:n lastenhoitotoimintaa ylläpitää Mannerheimin lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry, jonka kautta perheet voivat sopimuksen tehneissä kunnissa tilata lastenhoitajan tilapäiseen ja lyhytaikaiseen tarpeeseen. Toiminnassa mukana olevat kunnat maksavat palvelusta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:lle avustusta. Auran kunnan vuosittainen maksuosuus on ollut ensimmäisenä vuotena 2000,00 euroa ja vuonna 2020  3000,00 euroa. Vuodeksi 2021 on sovittu 2000,00 euron avustus. Alennuksen perusteena on tämänvuotinen koronaviruspandemia, joka on keskeyttänyt palvelua. Maksulla MLL kattaa muun muuassa lastenhoitotoiminnan ylläpidosta sekä lastenhoitajien kouluttamisesta ja rekrytoinnista johtuvat kustannukset.

Perheille kustannus lastenhoitajan työpanoksen käyttämisestä on arkisin 9,00 euroa tunnilta ja sunnuntaisin sekä pyhäisin 18,00 euroa tunnilta. Lisäksi perhe toimii lastenhoitajan työnantajana.

MLL:n Varsinais-Suomen piiri ry:n toiminnanjohtajan mukaan Auran kunnassa ei olla juurikaan lastenhoitopalvelua käytetty, vaikkakin järjestelmään on rekisteröitynyt 14 auralaista perhettä.

MLL:n lastenhoitoapua on markkinoitu sosiaalitoimen ja MLL:n paikallisyhdistyksen toimesta. MLL:n lastenhoitoapu on esitelty myös kunnan esitteessä "Lapsiperheiden palvelut kotiin", joka esite on jakelussa myös neuvolassa ja varhaiskasvatuksessa. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta irtisanoo sopimuksen lastenhoitotoiminnasta MLL:n Varsinais-Suomen piiri ry:n kanssa 01.01.2021 lukien.

Perusteet irtisanomiseen ilmenevät edellä olevasta esittelytekstistä.

Päätös

Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen hakemiseen on asianosaisella eli jokaisella, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta koskeva asia on päätöksellä lopullisesti ratkaistu.

 

Oikaisuvaatimusosoite

Viranomainen: Auran perusturvalautakunta

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA

Käyntiosoite Nikkarinkuja 8

Sähköposti: kunta@aura.fi

Viranhaltijan päätöksestä ei valiteta hallinto-oikeuteen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimusaika on neljätoista (14) päivää siitä päivästä, jolloin päätös annettiin tiedoksi tätä päivää määräaikaan lukematta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätösestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.

Jos oikaisuvaatimusasiakirjat lähetetään postitse, ne on annettava postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että ne tai ilmoitus on lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan ehtivät perille viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

 

OIkaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksen tulee olla kirjallinen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. OIkaisuvaatimuskirjelmässä, joka on osoitettu oikaisuvaatimusviranomaiselle tulee olla:

-päätös, siihen liittyvine liitteineen, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi

-vaatimuksen perusteet

-oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite