Perusturvalautakunta, kokous 1.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Tehostetun palveluasumisen asukasvalintaperusteet Auran kunnan iäkkäiden palveluissa (=65-vuotta täyttäneet)

AurDno-2020-314

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Laki (980/2012) ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista edellyttää (§18) sosiaalipalveluiden järjestämistä kiireellisissä tapauksissa viipymättä  ja muissa tapauksissa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksenteosta. Hoito ja huolenpito toteutetaan ensisijaisesti ikääntyneen asiakkaan omassa kodissa hänen kotiinsa annettavilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla.Tehostettua palveluasumista järjetetään henkilölle, jolla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Kunta voi vastata iäkkään henkilön palvelutarpeeseen pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai on olemassa asiakas- tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet (§ 14a). Myös sosiaalihuoltolaki (1301/2014) sisältää yleislakina sosiaalihuollon asumispalvelua koskevaa lainsäädäntöä. 

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 20.03.2013, § 23, vahvistanut vanhuspalveluiden asiakkuuskriteerit, joten ne on päivitettävä. Päivitetyt valintaperusteet ovat ohessa esityslistan liitteenä. Valintaperusteiden tarkoituksena on selkiinnyttää tehostetun asumispalvelun asukasvalintaa. Liitteenä oleviin valintaperusteiden laatimiseen ovat osallistuneet sosiaalijohtajan lisäksi vastaava sairaanhoitaja ja avopalvelun ohjaaja. Kunnassa toimivaan moniammatilliseen SAS-työryhmään (SAS=Selvitä, Arvioi, Sijoita) kuuluvat kunnassa sosiaalijohtaja, vastaavat sairaanhoitajat ja avopalvelun ohjaaja.

Tehostetussa palveluasumisessa on käytössä myös palveluseteli. Tehostetun asumispalvelun paikka voidaan myöntää myös palvelusetelillä, jonka myöntämisestä päättää hallintosäännön mukaisesti sosiaalijohtaja. Palvelusetelin käytön ohjeistus sisältyy perusturvalautakunnan hyväksymään sääntökirjaan, joka löytyy esimerkiksi kunnan kotisivulta (www.aura.fi).

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevat tehostetun palveluasumisen asukasvalintaperusteet Auran kunnan iäkkäiden (65-vuotta täyttäneet) palveluihin 01.07.2020 lukien toistaiseksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tehostetun palveluasumisen asukasvalintaperusteet Auran kunnan iäkkäiden (=65-täyttäneet) palveluihin 01.07.2020 lukien ovat ohessa pöytäkirjan liitteenä.

Jäsen Ari-Pekka Haapanen saapui kokoukseen § 51 käsittelyn aikana, klo 18.18.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen hakemiseen on asianosaisella eli jokaisella, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta koskeva asia on päätöksellä lopullisesti ratkaistu.

 

Oikaisuvaatimusosoite

Viranomainen: Auran perusturvalautakunta

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA

Käyntiosoite Nikkarinkuja 8

Sähköposti: kunta@aura.fi

Viranhaltijan päätöksestä ei valiteta hallinto-oikeuteen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimusaika on neljätoista (14) päivää siitä päivästä, jolloin päätös annettiin tiedoksi tätä päivää määräaikaan lukematta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätösestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.

Jos oikaisuvaatimusasiakirjat lähetetään postitse, ne on annettava postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että ne tai ilmoitus on lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan ehtivät perille viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

 

OIkaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksen tulee olla kirjallinen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. OIkaisuvaatimuskirjelmässä, joka on osoitettu oikaisuvaatimusviranomaiselle tulee olla:

-päätös, siihen liittyvine liitteineen, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi

-vaatimuksen perusteet

-oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite