Perusturvalautakunta, kokous 1.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Viranhaltijapäätökset

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Kunnan hallintosäännön § 32:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsittelyyn voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.

Kunnan hallintosäännössä on määrätty, että otto-oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, mikäli kunnanhallitus ei ole päättänyt otto-oikeuden käyttämisestä.

Kunnan hallintosäännön 33 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan lisäksi lautakunnan puheenjohtaja ja esittelijä.

Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan oteta säännössä mainittuja, kunnanjohtajan, toimialapäällikön ja vastuualueen esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita (mm. vuosilomat, koulutukset).

Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa:

1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä

2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Sosiaalijohtaja

Sosiaaliohjaajan valinta (liitteenä) § 12

Hankintavaltuudet (liitteenä) § 14

Asiakkaiden sosiaalipalveluasioita (salassapidettäviä)

Tehostetun asumispalvelun myöntäminen (Effica  § 5 § 6, § 7, § 11)

Asiakasmaksujen kohtuullistaminen § 9, § 13

Tehostetun asumispalvelun palvelusetelin arvon tarkistaminen § 11

Erityishuolto-ohjelman hyväksyminen (case-m, salassapidettävä, § 15)

Sosiaalijohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 12 Sosiaaliohjaajan valinta, 29.05.2020
§ 14 Hankintavaltuudet, 04.06.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta  merkitsee tiedokseen edellä olevat viranhaltijapäätökset,  ja päättää otto-oikeuden käyttämisestä päätöksissä, joissa se kuntalain ja hallintosäännön mukaan on mahdollista.

Päätös

Perusturvalautakunta merkitsi edellä olevat ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi, ja päätti ettei se käytä otto-oikeutta niissä päätöksissä, joissa se kuntalain ja hallintosäännön mukaan on mahdollista.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.