Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Ankkuritoimintaa koskeva yhteistyösopimus

AurDno-2019-276

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Ankkuritoiminta käynnistyi Loimaan poliisiasemalla syksyllä 2017. Toiminta kattaa Loimaan seutukunnan kuusi kuntaa. Loimaan kaupunki on osoittanut henkilöstöresurssina toimintaan 1,5 työntekijää (1 sosiaalityöntekijä ja 0,5 psykiatrista sairaanhoitajaa). Toiminta on otettu hyvin vastaan seutukunnan kunnissa ja yhteistyötahon poliisin taholla. Toiminta on koettu vaikuttavaksi keinoksi varhaisessa puuttumisessa alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen sekä lähisuhde- ja perheväkivaltaan sekä sisäisen turvallisuuden lisäämiseen moniammatillisella yhteistyöllä. Ankkuritiimiin kuuluu myös poliisi.

Toimintaa voitaisiin edelleen tehostaa lisäämällä psykiatrisen sairaanhoitajan työpanos koko-aikaiseksi. Resurssilisäyksellä on seutukunnan sosiaalijohdon hyväksyntä. Resurssilisäyksen ovat jo hyväksyneet Loimaan kaupunki, Oripään kunta, Pöytyän kunta ja Marttilan kunta. Kustannusten lisäys on noin 20 000 euroa/vuosi, josta Loimaan kaupungin osuus on 47,05 % (väestömäärän 31.12.2018 mukaisesti). Auran kunnan osuus on perustuen väestömäärään 31.12.2018 11,69 %. Ankkuritoiminnan talousarvio ja kustannustenjako on esityslistan liitteenä samoin kuin Ankkuritoiminnan kuvaus, josta ilmenee myös psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävät. Kustannusten lisäys olisi tehostamisen myötä Auran kunnalle 2338,00 euroa vuodessa. Kaikkiaan kustannukset olisivat vuositasolla Ankkuritoiminnasta Auran kunnalle noin 15.000 euroa.

Kokoaikaisen työparin myötä parannetaan myös mahdollisuutta sosiaalityöntekijän työpanoksen myymiseen seutukunnan kunnille erikseen laskutettavissa lisätöissä. 

Voimassaoleva kuntien välinen sopimus mahdollistaa muutoksen eikä edellytä sopimuksen tarkastamista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy Ankkuritoiminnan resurssimuutoksen toteutettavaksi 1.8.2019 alkaen.

Ankkuritoiminnan talousarvio ja kustannusten jako kuntien kesken ovat liitteinä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen hakemiseen on asianosaisella eli jokaisella, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta koskeva asia on päätöksellä lopullisesti ratkaistu.

 

Oikaisuvaatimusosoite

Viranomainen: Auran perusturvalautakunta

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA

Käyntiosoite Nikkarinkuja 8

Sähköposti: kunta@aura.fi

Viranhaltijan päätöksestä ei valiteta hallinto-oikeuteen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimusaika on neljätoista (14) päivää siitä päivästä, jolloin päätös annettiin tiedoksi tätä päivää määräaikaan lukematta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätösestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.

Jos oikaisuvaatimusasiakirjat lähetetään postitse, ne on annettava postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että ne tai ilmoitus on lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan ehtivät perille viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

 

OIkaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksen tulee olla kirjallinen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. OIkaisuvaatimuskirjelmässä, joka on osoitettu oikaisuvaatimusviranomaiselle tulee olla:

-päätös, siihen liittyvine liitteineen, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi

-vaatimuksen perusteet

-oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite