Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Auran kunnan vammaispalvelujen myöntämisohjeet 1.8.2019 lukien

AurDno-2019-289

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi
  • Merja Johansson, merja.johansson@aura.fi

Perustelut

Vammaispalvelulain (=Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987) mukaiset palvelut jaetaan vaikeavammaisille ja kaikille vammaisille tarkoitettuihin palveluihin ja tukitoimiin. Vammaisuus ja vaikeavammaisuus arvioidaan jokaisen tukimuodon osalta erikseen. Vaikeavammaisille tarkoitetut palvelut ovat ns. subjektiivisia oikeuksia eli kunnalla on niiihin erityinen järjestämisvelvollisuus. Harkinnanvaraiset palvelut ovat määrärahasidonnaisia. Vammaisella tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia sitoutua tavanomaisista elämän toiminnoista (vammaispalvelulaki 2 §). 

Vammaispalvelujen tavoitteena on vammaisten henkilöiden oikeus yhdenvertaiseen elämään muiden henkilöiden kanssa. Vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut ja tukitoimet tulee järjestää siten, että ne tukevat heidän omatoimista suoriutumistaan. Kunnan tulee huolehtia siitä, että sen toteuttamat palvelut järjestetään niin, että vammaisten tarpeet otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Vammaispalveluista vastaavan toimielimen on yhteistyössä kunnan muiden viranomaisten kanssa pyrittävä ennalta ehkäisemään epäkohtien syntymistä ja poistamaan haittoja, jotka rajoittavat vammaisten henkilöiden toimintamahdollisuuksia ja osallistumista.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista on toissijainen siten, että sen mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä tai hänelle sopivia palveluja muun lain nojalla. Palvelut järjestetään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisina palveluina. Vaikeavammaisille tarkoitettuja palveluja ja tukitoimia ovat kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, palveluasuminen, henkilökohtainen apu ja päivätoiminta.

Kaikille vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet kunta järjestää tarpeen mukaan määrärahojensa puitteissa. Tälläisiä palveluja ovat päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat koneet, välineet ja laitteet, sopeutumisvalmennus, kuntoutus ja tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin.

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 03.12.2014, § 97, hyväksynyt Auran kunnan vammaispalvelujen myöntämisohjeet ja kokouksessaan 12.12.2012, § 83, vaikeavammaisten kuljetuspalvelun soveltamisohjeet 01.01.2013 lukien, joten ohjeita on perusteltua tarkistaa. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua koskevat taksikorttiohjeet ohjeet tarkistettiin perusturvalautakunnan kokouksessa 6.3.2019, § 19, ja ne löytyvät myös kunnan kotisivulta (www.aura.fi).

Ehdotus Auran kunnan vammaispalveluohjeistukseksi 1.8.2019 lukien on ohessa esityslistan liitteenä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy Auran kunnan vammaispalvelujen myöntämisohjeet 1.8.2019 lukien esityslistan liitteen mukaisina.

Päätös

Perusturvalautakunta vahvisti ohessa liitteenä olevat Auran kunnan vammaispalveluohjeet 01.08.2019 lukien.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen hakemiseen on asianosaisella eli jokaisella, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta koskeva asia on päätöksellä lopullisesti ratkaistu.

 

Oikaisuvaatimusosoite

Viranomainen: Auran perusturvalautakunta

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA

Käyntiosoite Nikkarinkuja 8

Sähköposti: kunta@aura.fi

Viranhaltijan päätöksestä ei valiteta hallinto-oikeuteen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimusaika on neljätoista (14) päivää siitä päivästä, jolloin päätös annettiin tiedoksi tätä päivää määräaikaan lukematta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätösestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.

Jos oikaisuvaatimusasiakirjat lähetetään postitse, ne on annettava postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että ne tai ilmoitus on lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan ehtivät perille viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

 

OIkaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksen tulee olla kirjallinen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. OIkaisuvaatimuskirjelmässä, joka on osoitettu oikaisuvaatimusviranomaiselle tulee olla:

-päätös, siihen liittyvine liitteineen, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi

-vaatimuksen perusteet

-oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite