Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelujen tuottamisesta (Perhepalvelut Emmi Oksanen)

AurDno-2019-283

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukaan yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelua, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on annettava lain 8 §:n 2 mom:ssa edellytetyt tiedot palvelun tuottajasta ja palvelutoiminnasta.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Emmi Oksanen on 16.05.2019 toimittanut perusturvalautakunnalle ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Auran kunnan alueella ja muissa Varsinais-Suomen kunnissa. Toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on 20.05.2019. Perhepalvelut Emmi Oksanen kotipaikka on Somero. Oksasen koulutus on sosionomi AMK. Annettavat sosiaalipalvelut ovat ilmoituksen mukaan sosiaalinen kuntoutus, lapsen ja vanhemman välisen tapaamisen valvonta, perhetyö, lastensuojelun jälkihuolto. Asiakkaina ovat lapset, nuoret, lapsiperheet, mielenterveyskuntoutujat ja vammaiset.

Ilmoitus täyttää yksityistä sosiaalipalveluista annetun lain 8 §:n vaatimukset. Saatujen asiakirjojen perusteella ei ole estettä sille, että perhepalvelut Emmi Oksanen voidaan merkitä yksityisten palveluntuottajien rekisteriin ilmoituksenvaraisena palveluna.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Auran perusturvalautakunta esittää lausuntonaan, että perhepalvelut Emmi Oksanen täyttää yksityisen sosiaalipalvelun tuottajana lain yksityistä sosiaalipalveluista säätämät toimintaedellytykset ja yksityinen elinkeinonharjoittaja perhepalvelut Emmi Oksanen voidaan merkitä yksityisten palveluntuottajien rekisteriin ilmoituksenvaraisena palveluna. Auran perusturvalautakunta ilmoittaa hyväksyvänsä yrityksen toiminnan alueellaaan ja toimittaa ilmoituksen liitteineen Lounais-Suomen aluehallintovirastolle rekisteröitäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.