Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta (toiminimi Leena Puumalainen)

AurDno-2019-282

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan , joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan sosiaalitoimelle siinä kunnassa, jossa palvelut tuotetaan. Ilmoituksessa on annettva lain 8 §:n 2 mom:ssa edellytetyt tiedot palvelun tuottajasta ja palvelutoiminnasta.

Toiminimi Leena Puumalainen on 13.5.2019 saapuneella ilmoituksella toimittanut perusturvalautakunnalle tiedon yksityisestä sosiaalipalvelujen tuottamisesta Auran kunnan alueella. Ilmoituksen mukaan toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on 1.12.2018.

Toiminimi Leena puumalainen tuottaa ilmoituksensa ja toimintasuunnitelmansa mukaan alihankkijana Suur-Salon Tukipalveluille lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä. Puumalainen on koulutukseltaan sairaanhoitaja AMK ja vastaa liiketoimnnastaan.

Ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 8 §:n vaatimukset. Saatujen asiakirjojen perusteella ei ole estettä sille, että Toiminimi Puumalainen voidaan merkitä yksityisten sosiaalipalveluiden palveluntuottajien rekisteriin, ilmoituksenvaraiset rekisteröitävät palvelut (Laki 922/2011 § 13) Auran kunnan alueella.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta esittää lausuntoneen, että toiminimi Puumalainen täyttää  yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajana lain yksityisistä sosiaalipalveluista säätämät toimintaedellytykset ja yritys voidaan merkitä yksityisten palveluntuottajien rekisteriin ilmoituksenvaraisena palveluna. Auran kunta ilmoittaa hyväksyvänsä Puumalaisen yrityksen toiminnan alueellaan ja toimittaa ilmoituksen liitteineen Lounais-Suomen aluehallintovirastolle rekisteröitäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.