Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta ( SOL Palvelut Oy)

AurDno-2019-284

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muuta kuin ympärivuorokautista sosialipalvelua, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on annettva lain 8 §:ssä 2 mom:ssa edellytetyt tiedot palvelun tuottajasta ja palvelutoiminnasta.

Sol palvelut Oy on 14.5.2019 saapuneella ilmoituksella toimittanut perusturvalautakunnalle tiedon yksityisen kotipalvelun tukipalvelun tuottamisesta palveluasumisyksikkö esperi Mikonpolussa. Toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on ilmoituksen mukaan 14.02.2019. Osakeyhtiön kotipaikka on Helsinki.

SOL Palvelut Oy tuottaa MEsperi Mikonpolkuun sellaisia tukipalveluita, joita ei merkitä Valviran ja aluehallintoviranomaisen ylläpitämään yksityisten sosiaalipalvelujen antajien valtakunnalliseen reksiteriin. 

Saatujen asiakirjojen perusteella Esperi Mikonpolulle palveluja tuottava Sol Palvelut Oy:n palvelut luokitellaan nk. kotipalvelun tukipalveluiksi, jolloin riittää se, että kunta rekisteröi palvelun omaan rekisteriinsä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta päättää merkitä SOL Palvelut oy:n kunnan omaan rekisteriin ilmoituksenvaraisena kotipalvelun tukipalveluja tuottvana yrityksenä, joka tuottaa palveluja Esperi Mikonpolun palveluasumisyksikölle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.