Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta (Hyvinvointipalvelut Arjessa oy)

AurDno-2019-285

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on annettava lain 8 §:n 2 mom:ssa edellytetyt tiedot palvelun tuottajasta ja palvelutoiminnasta.

Hyvinvointipalvelut Arjessa oy:n (vastuuhenkilö Topi Oikarainen) ilmoitus perusturvalautakunnalle sosiaalipalvelujen tuottamisesta Auran kunnan alueella on saapunut 24.04.2019. Toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on ilmoituksen mukan 1.1.2017. Palvelujen kohderyhmänä ovat lapset/nuoret, lapsiperheet, kehitysvammaiset ja muut vammaiset sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujat. Ilmoituksen ja toimintasuunnitelman mukaisia palveluja ovat m.m. sosiaalityöntekijän palvelut, sosiaaliohjaus, lapsen ja vanhemman välisen tapaamisen valvonta, perhetyö, avomuotoinen perhekuntoutus ja lastensuojelun jälkihuolto. Toimipiste on Turussa ja alueesta vastaa lähiesimiehenä sosionomi amk Topi Oikarainen. 

Ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 8 §:n vaatimukset. Saatujen asiakirjojen perusteella ei ole estettä sille, että Hyvinvointipalvelut Arjessa oy voidaan merkitä yksityisten sosiaalipalveluiden palveluntuottajien rekisteriin ilmoituksenvaraiset rekisteröitävät palveut (Laki 922/2011 § 13) Auran kunnan alueella. Auran kunta ostaa tällä hetkellä palveluja Hyvinvointipalvelut Arjessa oy:ltä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta merkitsee ilmoituksen tiedoksi ja toimittaa ilmoituksen liitteineen Lounais-Suomen aluehallintovirastolle rekisteröitäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.