Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta (Sosiaalipalvelu Laturi Oy)

AurDno-2019-286

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelua, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on annettava lain 8 §:n 2 mom:ssa edellytetyt tiedot palvelun tuottajasta ja palvelutoiminnasta. 

Johtaja Anne Suomalainen (sosionomi AMK) on 29.5.2019 on tehnyt ilmoituksen koskien Sosiaalipalvelu Laturi oy:n palveluista Auran kunnan alueella  Sosiaalipalvelu Laturi oy:n ilmoittamat palvelut ovat avomuotoinen laitoskuntoutus, kotiin tehtävä perhekuntoutus, tukiasuminen ja jälkihuolto. Yksikön toimipiste ja asunnot sijaitsevat Loimaalla. Yksikkö ei toimi ympärivuorokautisesti.

Auran kunta ei tällä hetkellä käytä Sosiaalipalvelu Laturi Oy:n palveluja.

Ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 8 §:n vaatimukset. Saatujen asiakirjojen perusteella  Auran kunnalla ei ole huomauttamista ilmoituksen johdosta, eikä ole estettä sille, että Sosiaalipalvelu Laturi oy voidaan merkitä yksityisten sosiaalipalveluiden palveluntuottajien rekisteriin, ilmoituksenvaraiset rekisteröitävät palvelut (Laki 922/2011, § 13) Auran kunnan alueella.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta merkitsee ilmoituksen tiedoksi ja toimittaa ilmoituksen liitteineen Lounais-Suomen aluehallintovirastolle rekisteröitäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.