Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta (Valmennus ja tukihenkilöpalvelu Henna Jokinen)

AurDno-2019-287

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelua, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on annettava lain 8 §:n 2 mom:ssa edellytetyt tiedot palvelun tuottajasta ja palvelutoiminnasta.

Toiminimi Valmennus ja tukihenkilöpalvelu Henna Jokinen on 03.06.2019 toimittanut perusturvalautakunnalle ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta myös Auran kunnan alueella. Toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on 01.08.2019. Toiminimen kotipaikka on Turku ja toiminnasta vastaava Henna Jokinen on koulutukseltaan sosionomi (AMK). Henna Jokisen tuottamat palvelut ovat lastensuojelun jälkihuolto, neuropsykologinen valmennus ja avohuollon tukihenkilötoiminta.

Ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun 8 §:n vaatimukset. 

Saatujen asiakirjojen perusteella ei ole estettä sille, että toiminimi Henna Jokinen voidaan merkitä yksityisten palveluntuottajien rekisteriin ilmoituksenvaraisena palveluna.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Auran perusturvalautakunta esittää lausuntonaan, että toiminimi Henna Jokinen täyttää yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajana lain yksityisistä sosiaalipalveluista säätämät toimintaedellytykset ja yritys voidaan merkitä yksityisten palveluntuottajien rekisteriin ilmoituksenvaraisena palveluna. Auran perusturvalautakunta ilmoittaa hyväksyvänsä toiminnan alueellaan ja toimittaa ilmoituksen liitteineen Lounais-Suomen aluehallintovirastolle reksiteröitäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.