Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Lausunto Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2020-2022

AurDno-2019-281

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus (jäljempänä KTO), Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä on varannut omistajakunnilleen tilaisuuden esitysten tekemiseen kuntayhtymän (jäljempänä KTO) toiminnan suunnittelemiseksi vuosille 2020-2022. Sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteena oli, että ns. sote-lait olisivat tulleet voimaan 1.1.2020. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita koskeva uudistus ei kuitenkaan edennyt kuten ei myöskään sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita koskeva lainsäädäntö. Tämä tarkoittaa sitä, että Laki kehitysvammaisten erityishuollosta pysyy voimassa ja KTO tuottaa palvelut tämän lain nojalla. Henkilöt, joilla on kehitysvamma, tarvitsevat paljon apua ja tuke päätöksenteossa ja palvelujärjestelmän jäsentämisessä. Toimintaympäristön muuttuessa ja sisältölakien muuttuessa tämä tulee ottaa huomioon. 

KTO on keskittänyt toimintansa erityisesti paljon apua ja tukea tarvitsevien kehitysvammaisten henkilöiden tutkimukseen ja kuntoutukseen sekä elämänkriisien hoitoon. Avohuollon palveluna KTO tarjoaa erityisasiantuntijapalveluita, työ- ja päivätoimintaa, elämänvalmennusta ja asumispalveluita. Näiden edellä mainittujen ydintoimintojen säilyminen kiinteänä palveluprosessissa toivotaan säilyvän myös tulevaisuudessa.

KTO pyytää kuntia toimittamaan kannanottonsa/ehdotuksensa 2.9.2019 mennessä.

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin lausuntopyyntö on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta päättää esittää lausuntonaan kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen (KTO) Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2020-2022 seuraavaa:

Auran kunta hankkii kehitysvammaisten palvelut jatkossakin pääasiassa ostopalveluilla ja Varsinais-Suomen erityishuoltopiiriltä. Kunnassa toimii kaksi yksityistä kehitysvammaisten asumispalveluyksikköä ja yksityinen työtoimintakeskus. Auran kunnan erityishuollon palvelujen tavoitteena on asiakaslähtöiset palvelut Aurassa siten, että mahdollisuuksien mukaan palvelut tukevat kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä omia valintoja. Auran kunta tulee jatkossakin käyttämään Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kehitysvammaisten ihmisten erityispalveluja. Asettamiinne kysymyksiin kunta vastaa seuraavasti:

  • 1. Auran kunnalla on jonkin verran tarpeita kehitysvammaisten lasten ja nuorten tilapäishoitoon ja päivähoitoon.
  • 2. Jalkautuville palveluille olisi jonkin verran tarvetta esimerkiksi palvelusuunnitelmien laadinnan yhteydessä.
  • 3. Kuntien omia toimintoja tukisivat esimerkiksi asperger- ja autismikirjoihin liittyvät koulutukset, sekä myös kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämissoikeutta koskevat koulutukset.
  • 4. Maksusitoumuskäytäntö on kunnan mielestä riittävän selkeä.
  • 5. Kunnalla on yksittäisiä tarpeita järjestää asumispalveluja asiakkaille, jotka eivät selviä kevyemmissä asumispalveluissa psykososiaalisten ongelmien vuoksi.     
  •     Kunta toivoo KTO:lta apua näiden kehitysvammaisten ihmisten asumispalvelujen järjestämiseksi. 
  • 6. KTO:n panostaminen tuettujen oppisopimusten ja avotyötoiminnan tukemiseen on erityisen kannatettavaa toimintaa.

KTO:n toimintakaudelle 2020-2022 Auran kunta pitää Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin mahdollisena palveluntuottajana kuntoutus- ja asiantuntijapalveluiden osalta. Tiettyjen erityisryhmien kuten esimerkiksi haastavasti (= psykososiaaliset ongelmat, psyykkisesti oirehtivat) käyttäytyvien asiakkaiden osalta tullaan hankkimaan asumispalveluja KTO:lta ostopalvelulla.

 

 

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen, ja esittää Varsinais-Suomen erityishuoltopiirille edellä olevan Auran kunnan lausuntona.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen hakemiseen on asianosaisella eli jokaisella, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta koskeva asia on päätöksellä lopullisesti ratkaistu.

 

Oikaisuvaatimusosoite

Viranomainen: Auran perusturvalautakunta

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA

Käyntiosoite Nikkarinkuja 8

Sähköposti: kunta@aura.fi

Viranhaltijan päätöksestä ei valiteta hallinto-oikeuteen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimusaika on neljätoista (14) päivää siitä päivästä, jolloin päätös annettiin tiedoksi tätä päivää määräaikaan lukematta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätösestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.

Jos oikaisuvaatimusasiakirjat lähetetään postitse, ne on annettava postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että ne tai ilmoitus on lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan ehtivät perille viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

 

OIkaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksen tulee olla kirjallinen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. OIkaisuvaatimuskirjelmässä, joka on osoitettu oikaisuvaatimusviranomaiselle tulee olla:

-päätös, siihen liittyvine liitteineen, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi

-vaatimuksen perusteet

-oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite