Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Täyttölupa kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan virkaan

AurDno-2019-121

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

kKuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista tuen tarpeisiin vastaavaa palvelua. Kuntouttavaa työtoimintaa säätelee erityislakaki (Laki kuntouttouttavasta työtoiminnasta 2001/189). Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn ja vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä ja lisäksi ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.6.2018 perustanut kuntouttavan työtoiminnan viran 01.01.2019 lukien siten, että kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan tehtäväkuvaus sisältää työ- ja yksilövalmennusta, kuntouttavan työtoiminnan tavoitteellisen kehittämisen ja työpajatoiminnan suunnitelman ja mahdollisen toteuttamisen sekä yhteistyöverkostoissa toimimisen. Kuntouttavan työtoiminnan virka on tullut avoimeksi 11.2.2019 lukien viranhaltijan irtisanouduttua. Koska kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu, on sen toteutuksessa tarkoituksenmukaista käyttää pääsääntöisesti sosiaalihuollon ammattilaisia. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan kelpoisuusehtona on sosionomi tai vastaava soveltuva ammatillinen koulutus (Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki 817/2015, § 8).

Kuntouttavan työtoiminnan tehtävien hoitamiseksi ohjaajan viran täyttäminen on välttämätöntä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta pyytää kunnanhallitukselta kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan viran täyttölupaa 11.3.2019 lukien.

 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti  Ari-Pekka Haapasen esityksestä siirtää asian uudelleen valmisteltavaksi. 

 

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

 Perusturvalautakunta palautti kokouksessaan 6.3.2019 esityksen kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan viran täyttämisestä viranhaltijalle uudelleen valmisteltavaksi.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään yksilö- ja ryhmätoimintana tai käytännön työtoimintoina. Kuntouttava työtoiminta voi sisältää työtehtäviä tai kuntouttavan työtoiminnan sisältö voi olla totuttautumista päivärytmiin tai päihteettömyyteen. Kuntouttava työtoiminta räätälöidään jokaiselle asiakkaalle yksilökohtaisesti ja tavoitteelliseksi. Auran kunta järjestää kuntouttavaa työtoimintaa omissa eri hallintokuntien yksiköissä. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aina asiakkaaan yksilöllisiin tarpeisiin. Näin ollen palvelun järjestämiseksi tarvitaan useita vaihtoehtoja ja yhteistyötä myös kolmannen sektorin kanssa.

Tällä hetkellä kuntouttavalla työtoiminnalla on työpiste vanhusten rivitalon yhdessä asunnossa. Kuntouttavalle työtoiminnalle on suunniteltu työtiloja myös Auraamoon (= ent. Valintatalo). Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kuitenkin jatkossakin myös kunnan omissa työyksiköissä.

Kunnanvaltuusto on perustanut kokouksessaan 22.10.2018 kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan viran 01.01.2019 lukien, ja kunnanhallitus on linjannut, että viran työtehtäviä olisivat m.m. työ- ja yksilövalmennus, kuntouttavan työtoiminnan tavoitteellinen kehittäminen, työpajan suunnittelu ja mahdollinen toteuttaminen sekä yhteistyöverkostoissa toimiminen. Virka on tullut avoimeksi 11.2.2019 lukien. Jotta kuntouttavaa työtoimintaa pystytään kehittämään huomioiden myös mahdollisesti saatavat uudet tilat ja tilojen myötä mahdollisuudet toiminnan uudenlaiseen toteuttamiseen, tarvitaan kuntouttavalle työtoiminalle myös ammatillinen ohjaaja.

Lisäperustelut ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan ja työvalmentajan tehtäväkuvaukset ovat ohessa liitteinä. Lisäksi on suunniteltu, että sosiaaliohjaaja toimisi kuntouttavan työtoiminnan lähiesimiehenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta esittää edellä olevaan perustuen, että kunnanhallitus myöntäisi täyttöluvan kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan virkaan.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti esittäää kunnanhallitukselle , että kunnanhallitus edellä olevaan perustuen myöntäisi täyttöluvan kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan virkaan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.