Perusturvalautakunta, kokous 2.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Hakemus vuoden 2020avustajakeskustoimintaan

AurDno-2019-421

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys/Avustajakeskus esittää, että Auran kunta myöntää vuodelle 2020 Avustajakeskuksen ostopalvelutoimintaan 800 euroa. Toiminnanjohtaja Sirke Salmela esittää toimitttamassaan kirjeessä seuraavaa: "Avustajakeskus välittää liikunta,- näkö- ja kehitysvammaisille sekä muistisairaille vapaaehtoisia avustajia ja tukihenkilöitä sekä palkallisia avustajia avustajapäätöksen saaneille.

Avustajakeskus kouluttaa vapaaehtoiset avustajat, ylläpitää avustajarekisteriä kaikista avustajista, antaa lisäkoulutusta niin vapaaehtoisille kuin palkallisille avustajille sekä tukee avustajia ja asiakkaita.

Vapaaehtoistyössä avustajat eivät saa palkkaa. Avustettava asiakas korvaa avustajan matkakulut ja mahdolliset muut avustustehtävässä syntyvät kustannukset.

Avustajien välityksessä palkallisiin tehtäviin keskus auttaa avustajien hakemiseen, haastatteluihin ja välitykseen liittyvissä asioissa sekä järjestää koulutusta avustajille sekä muille ryhmille.

Avustajakeskuksesta saa neuvoja ja käytännön opastusta avustaja-asioissa avustajat, asiakkaat, työnantajat sekä muut tietoa tarvitsevat. Avustajakeskus ylläpitää rekisteriä asiakkaista ja avustajista sekä tiedottaa laajasti ajankohtaisista asioista.

Vuosimaksu perustuu käytössä olevaan väestömäärän mukaiseen hinnoitteluun 0,20 €/asukas ja voimassaolevaan ostopalvelusopimukseen".

Vuosimaksun myötä kunta voi myös ostaa itselleen ns. Tuettu työsuhde - palvelua henkilökohtaisen avun päätöksen saaneille vammaisille työnantajille.

Avustajakeskuksen raportti viime vuodesta on luettavissa kotisivulla www.avustajakeskus.fi.

Henkilökohtainen apu on vaikeavammaiselle henkilölle vammaispalvelulakiin perustuva ns. subjektiivinen oikeus. Vaikeavammaisilla auralaisilla henkilöillä on tällä hetkellä yhteensä noin 13 henkilökohtaista avustajaa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta myöntää Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry/Avustajakeskukselle 800 euron avustuksen vuodelle 2020  Avustajakeskuksen ostopalvelutoimintaan.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen hakemiseen on asianosaisella eli jokaisella, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta koskeva asia on päätöksellä lopullisesti ratkaistu.

 

Oikaisuvaatimusosoite

Viranomainen: Auran perusturvalautakunta

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA

Käyntiosoite Nikkarinkuja 8

Sähköposti: kunta@aura.fi

Viranhaltijan päätöksestä ei valiteta hallinto-oikeuteen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimusaika on neljätoista (14) päivää siitä päivästä, jolloin päätös annettiin tiedoksi tätä päivää määräaikaan lukematta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätösestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.

Jos oikaisuvaatimusasiakirjat lähetetään postitse, ne on annettava postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että ne tai ilmoitus on lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan ehtivät perille viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

 

OIkaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksen tulee olla kirjallinen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. OIkaisuvaatimuskirjelmässä, joka on osoitettu oikaisuvaatimusviranomaiselle tulee olla:

-päätös, siihen liittyvine liitteineen, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi

-vaatimuksen perusteet

-oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite