Perusturvalautakunta, kokous 2.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta (Aarre avustajat oy)

AurDno-2019-419

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelua, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on annettava lain 8 §:ssä 2 mom:ssa edellytetyt tiedot palvelun tuottajasta ja palvelutoiminnasta.

Aarre Avustajat oy on toimittanut 2.9.2019 sähköpostitse perusturvalautakunnalle tiedon yksityisen kotipalvelun tukipalvelun tuottamisesta Auran kunnan alueella. Toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on 1.9.2019. Aarre Avustajat oy:n kotipaikka on Turku ja toimitusjohtaja on Petteri Luoma-Nirva. Ilmoituksensa mukaan Aarre Avustajat oy tuottaa henkilökohtaista avustamista vammaisille henkilöille. Yrityksellä on arvionsa mukaan asiakkaita 20.

Yritys toimii myös Turussa, Espoossa, Helsingissä, Kaarinassa, Vantaalla, Liedossa, Uudessakaupungissa ja Alavudella. Palvelujen vastuuhenkilö on Katri Wasström, joka on koulutukseltaan fysioterapeutti.

Henkilökohtainen apu rinnastetaan kotipalveluihin kuuluviin tukipalveluihin, joita ei tallenneta yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien rekisteriin (Valvira). Niistä sosiaalipalveluja koskevista ilmoituksista, joita ei merkitä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin (Valvira), muodostuu kunnan sosiaaliviranomaisen ylläpitämä henkilörekisteri.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta päättää merkitä Aarre Avustajat Oy:n kunnan omaaan rekisteriin ilmoituksenvaraisena kotipalvelun tukipalveluja tuottavana yrityksenä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen hakemiseen on asianosaisella eli jokaisella, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta koskeva asia on päätöksellä lopullisesti ratkaistu.

 

Oikaisuvaatimusosoite

Viranomainen: Auran perusturvalautakunta

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA

Käyntiosoite Nikkarinkuja 8

Sähköposti: kunta@aura.fi

Viranhaltijan päätöksestä ei valiteta hallinto-oikeuteen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimusaika on neljätoista (14) päivää siitä päivästä, jolloin päätös annettiin tiedoksi tätä päivää määräaikaan lukematta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätösestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.

Jos oikaisuvaatimusasiakirjat lähetetään postitse, ne on annettava postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että ne tai ilmoitus on lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan ehtivät perille viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

 

OIkaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksen tulee olla kirjallinen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. OIkaisuvaatimuskirjelmässä, joka on osoitettu oikaisuvaatimusviranomaiselle tulee olla:

-päätös, siihen liittyvine liitteineen, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi

-vaatimuksen perusteet

-oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite