Perusturvalautakunta, kokous 2.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta (Ratkaisupiste Oy)

AurDno-2019-420

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muuta kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan sosiaalitoimelle siinä kunnassa, jossa palvelut tuotetaan. Ilmoituksessa on annettava lain 8§:n 2 mom:ssa edellytetyt tiedot palvelun tuottajasta ja palvelutoiminnasta.

Ratkaisupiste oy:n toimitusjohtaja Anni Heinonen on 28.8.2019 saapuneella ilmoituksella toimittanut perusturvalautakunnalle tiedon yksityisestä sosiaalipalvelujen tuottamisesta Auran kunnan alueella. Ilmoituksen mukaan toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on 15.9.2019. Yrityksen kotikunta on Raisio.

Ratkaisupiste oy:n ilmoittamat sosiaalipalvelut ovat sosiaalityöntekijän palvelut (lapset/nuoret, lapsiperheet, vanhukset, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat), sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus, sosiaalihuollon mielenterveystyö ja ammatillinen tukihenkilötoiminta sekä neuropsykiatrinen valmennus.  Anni Heinonen on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri, ja hän on rekisteröitynyt sosiaalityöntekijä. Yrityksen moniammatillisuus pohjautuu sosiaalityöntekijän ja sairaanhoitaja AMK:n yhdistettyyn osaamiseen. Ratkaisupiste oy:n palvelut toteutetaan asiakkaiden kotiin ja asiakkaiden omaan arkeen vietävinä palveluina.

Ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 8 §:n vaatimukset. Saatujen asiakirjojen perusteella ei ole estettä sille, että Ratkaisupiste oy voidaan merkitä palvelun tuottajana Auran kunnan alueella  yksityisten sosiaalipalveluiden palveluntuottajien rekisteriin rekisteröitävänä sosiaalipalvelun tuottajana (Laki 922/2011, § 13). Auran kunta ei ole suunnitellut hankkivansa palveluita Ratkaisupiste oy:ltä. 

Koska palveluntuottaja tuottaa palveluja alaikäisille asiakkaille ilman huoltajan läsnäoloa, tulee palveluntuottajan esittää toimijoiden rikosrekisteriote ennen toiminnan aloittamista Aurassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta esittää kunnan lausuntona, että Ratkaisupiste oy täyttää yksityisen sosiaalipalvelun tuottajana lain yksityisistä sosiaalipalveluista edellyttämät toimintaedellytykset ja yritys voidaan merkitä yksityisten sosiaalipalveluntuottajien rekisteriin ilmoituksenvaraisena palveluna. Auran kunta ilmoittaa hyväksyvänsä Ratkaisupiste oy:n toiminnan alueellaan ja toimittaa ilmoituksen liitteineen Lounais-Suomen aluehallintovirastolle, joka tekee päätöksen ilmoituksenvaraisen toiminnan merkitsemisestä rekisteriin (Valveri).

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.