Perusturvalautakunta, kokous 2.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu

AurDno-2019-135

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ulla-Maija Haapalainen, ulla-maija.haapalainen@aura.fi

Perustelut

Lääkkeiden annosjakelu kuuluu kunnan kotihoidon palveluihin, mikäli asiakkaan  palvelusuunnitelmassa  on todettu avun tarvetta myös  lääkehuollossa. Kotihoidon säännöllisen tuntiperusteisen kotihoidon piiriin kuuluu 48 asiakasta. Kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti 30 asiakasta saa lääkkeiden annosjakelua kotihoidon toteuttamana. Toisin sanoen 62,50 % säännöllisen kotihoidon palvelun asiakkaista tarvitsee kotihoitoa (kotisairaanhoitoa) lääkehoidon toteuttamiseksi.

Asiakkaan lääkehuolto kotihoidon työssä on yksi eniten tarkkuutta, aikaa ja suunnitelmallisuutta vaativista tehtävistä. Lääkehoidon tavoite on se, että asiakas saa lääkkeet oikein ja oikea-aikaisesti. Kotihoidon hoitaja annostelee lääkkeet pääsääntöisesti kahden viikon välein asiakkaan dosetteihin. Lääkkeitä asiakkaalla voi mennä neljäkin kertaa päivässä useita tabletteja kerralla. Pelkästään kahden lääkedosetin täyttämiseen ja sen tarkistamiseen menee aikaa noin 45 min. Lisäksi on tarkistettava lääkkeiden riittävyys ja saatavuus seuraavaa lääkejakokertaa ajatellen sekä huolehdittava raportoinnista.

Kotihoidon sähköiseen haitta- ja vaaratapahtumien ohjelmisto HaiPro-ilmoituksista 60% on koskenut kotihoidon  lääkehoitoa. Lääkepoikkeamista seuraa aina lisää työtä hoitohenkilökunnalle, vaikka lääkepoikkeamat ovat harvoin olleet asiakkaalle haitallisia. Tavoitteena on, että lääkehoito on aina virheetöntä.

Kotihoidolla olisi mahdollisuus Auran apteekin ja terveyskeskuksen kanssa moniammatillisessa yhteistyössä kokeilla koneellista lääkkeiden annosjakelua, jonka hyötynä olisi mm. asiakkaan lääkehoidon kokonaisarvioinnin helpottuminen, lääkkeiden annostelun turvallisuus ja hygienisyys, reseptien uusimispalvelu,  lääkkeiden väärinkäyttöriskin minimoiminen ja lisäajan saaminen hoitotyölle sekä lääkehävikin väheneminen.

Auran kotihoidon avopalvelun ohjaaja on keskustellut kokeilun aloittamiseta terveyskeskuksen johtavan lääkärin kanssa sekä pyytänyt tarjouksen Auran apeekin apteekkarilta. Auran apteekki on tehnyt tarjouksen lääkkeiden koneellisen annosjakelun  pilotista Auran kunnan kotihoidon 5-10 asiakkaalle. Auran kotihoidosta arvioidaan, että 8 asiakasta voisi osallistua koneellisen annosjakelun pilottiin.

.

Ehdotus

Esittelijä

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Sosiaalijohtaja ja avopalvelun ohjaaja esittelee Auran apteekin antamaa tarjousta kokouksessta.

Perusturvalautakunta päättää, että lääkkeiden koneellista annosjakelua kokeillaan pilottina Auran kotihoidossa vuoden 2019 aikana kuuden (6) kuukauden ajan.

Kokeilun piiriin hyväksytään Auran kotihoidon 10 asiakasta, joille on myönnetty palvelusuunnitelmaan perustuvat säännölliset kotihoidon palvelut.

 

Päätös

Sosiaalijohtaja ja avopalvelun ohjaaja esittelivät kokouksessa koneellista annosjakelua. Esittelyn jälkeen avopalvelun ohjaaja poistui kokouksesta.

Perusturvalautakunta päätti, että lääkkeiden koneellista annosjakelua kokeillaan pilottina Auran kotihoidossa vuoden 2019 aikana 6 kuukauden ajan, ja että kokeilun kustannukset (noin 1100 euroa) maksetaan vanhustenhuoltoon kohdennetusta perintörahasta.

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on palvelu, jossa apteekki toimittaa asiakkaan säännöllisesti käyttämät, annosjakeluun soveltuvat lääkkeet jaettuina annoskohtaisiin pusseihin kahden viikon erissä. Palvelua tarjoava apteekki tilaa annosjaetut lääkkeet annosjakeluyksiköstä hoitoyksikön toimittaman lääkelistan mukaan. Apteekki laskuttaa kuntaa annosjakeluun liittyvistä kustannuksista annosjakelupalkkion muodossa.

Annosjakelukokeilu käynnistettiin kotihoidossa touko-kesäkuussa 2019, ja se kestää vuoden 2019  loppuun saakka. Kotihoidon sairaanhoitajan mukaan koneellisessa lääkkeiden annosjakelussa on  kuusi  Auran kotihoidon asiakasta, joilla kaikilla on monilääkitys. Uusia kotihoidon asiakkaita on vielä tulossa koneelliseen lääkejakeluun kolme. Palvelua voidaan tarjota asiakkaille, joilla on vakiintunut lääkitys ja useampi reseptilääke käytössä. Yksilöllisen hoitopäätöksen palvelun aloittamisesta tekee hoitava lääkäri. Lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa asiakas saa apteekista kahden viikon lääke-erän kerrallaaan annospusseihin jaettuna. Pussien mukana tulee joka kerta uusi annostuskortti, josta näkee asiakkaan ajantasaisen lääkityksen. Lisäksi apteekki huolehtii reseptien uusimisesta. Hoitoyksikössä annosjakelu säästää tilaa ja ehkäisee väärinkäyttöriskiä, sillä yksittäisten lääkepakkausten sijaan jokaisella asiakkaalla on oma annosjakelupakkauksensa.

Kotihoidon vastaavan sairaanhoitajan mukaan annosjakelukokeilun tuloksia on se, että lääkitysturvallisuus on parantunut, työntekijöiden työaikaa on vapautunut muihin tärkeisiin töihin, kotihoidolla on lääkkeitä vähemmän säilytyksessä ja asiakkaiden rahaa on säästynyt. 

Lääkitysturvallisuus on parantunut

Kotihoidon vastaavan sairaanhoitajan mukaan kotihoidon asiakkaiden lääkitysturvallisuus on parantunut: "Annosjakeluasiakkaiden kohdalla ei ole lääkkeenjakovirheitä. Lääkkeitä ei voi jäädä puuttumaan toimitusongelmien tai reseptin puuttumisen takia. Lääkelistat ovat aiemmin olleet ajoittain puutteellisia, nyt lääkelistat ovat aina ajantasaiset. Aiemmin lääkkeitä ei ole saanut Kelan asettaman tarkan aikarajan takia kuin tasan viikkoa ennen kuin lääkkeet loppuvat. Tämän takia, kun dosetti on viety asiakkaalle, on dosettiin jälkikäteen täytynyt käydä lisäämässä lääkkeitä. Tämä on aiheuttanut riskin lääkevirheille.

Asiakkaat, joilla on ollut ongelmia lääkkeidenottoajankohdan kanssa, ovat nyt sitoutuneet paremmin ottamaan lääkkeet oikea-aikaisesti, koska annospusseissa on merkitty tarkka kellonaika ja päivämäärä koska lääkkeet tulee ottaa."

Apteekin mukaan koneellinen annosjakelu parantaa lääkitysturvallisuutta, sillä jokaisen pussin kuvaaminen ja tarkistus tekee jakelusta virheetöntä. Annosjakelun alkaessa asiakkaan lääkitys tarkistetaan päällekkäislääkitysten ja yhteisvaikutusten varalta apteekissa ja lääkäri varmistaa lääkkeiden tarkoituksenmukaisuuden ja tarpeellisuuden. Selkeät merkinnät pussien päällä varmistavat, että oikeat lääkkeet tulee annettua oikeille asiakkaille. 

Hoitajien työaikaa on vapautunut

Koneellisen lääkkeenjaon käyttöönotto vapauttaa kotihoidon työntekijöiden  työaikaa manuaalisesta lääkkeenjaosta. Vapautuva työaika voidaan suunnata välittömään asiakastyöhön kuten esimerkiksi kuntouttavaan hoitotyöhön.Vastaavan sairaanhoitajan mukaan: "Työaikaa on vapautunut, muun muuassa asiakkaiden voinnin seurantaan, lääkityksen vaikuttavuuden arviointiin, aktivointiin ja ulkoilutuksiin. Lääkkeenjakoon ja lääkkeiden tarkistukseeen käytetty aikaa on vapautunut noin 4-5 tuntia viikossa. Välillistä työaikaa, mitä ei ole tilastoitu on vapautunut myös reseptien uusintapyyntöjen poisjäämisen takia ja lääkityslistojen epäselvyyksien poistumisen takia ja ylimääräisten käyntien, joita on tarvinnut tehdä lääkkeiden lisäämisen takia."

Asiakkaiden rahaa säästyy

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on myös taloudellista, sillä lääkkeet jaetaan suurista pakkauksista, joissa tablettien yksikköhinta on edullinen. Koska lääkkeet jaetaan kahden viikon lääke-eriin, ei synny turhaa hävikkiä tai kustannuksia lääkityksen muuttuessa tai loppuessa. Apteekki laskuttaa asiakasta vain jaetuista lääkkeistä. Asiakkaan lääkkeiden hävikin pieneneminen, suurten pakkauskokojen käyttö ja järjestelmään siirryttäessä tehtävä kokonaislääkityksen arviointi alentavat parhaimmillaan asiakkaan lääkekustannuksia.

Kunta voi laskuttaa koneelliseen annosjakeluun siirtynyttä asiakasta sen ajan mukaan, mitä lääkkeiden annosjakeluun omana tuotantona kuluisi.

Lääkkeiden säilytykseen liittyvät riskit poistuvat

Kotihoidossa annosjakelu säästää tilaa ja ehkäisee väärinkäyttöriskiä, sillä yksittäisten lääkepakkausten sijaan jokaisella asiakkaalla on oma annosjakelupakkauksensa kotonaan. Annosjakelukokeilussa lääkkeet tulevat kotihoidolle kahden viikon annospusseissa, jotka kotihoito toimittaa saman päivän aikana asiakkaille. Lääkkeiden säilytyksessä vältytään näin myös pilaantumisen riskiltä. Aiemmin osan asiakkaista lääkkeitä säilytettiin jopa kolmen kuukauden lääkkeet kotihoidon toimistolla. 

Avopalvelun ohjaajan mukaan annosjakelukokeilun hyödyt ovat selkeät asiakkaille, kotihoidon työntekijöille ja hoitaville lääkäreille. Annosjakelu toimii hyvin ja lääkehoidon prosessi on selkiytynyt. 

Kunta hyötyy koneellisesta lääkkeenjaosta, kun kotihoidon työntekijöiden työaikaa säästyy muuhun välittömään asiakastyöhön. Voidaan arvioida, että lääkkeenjakoa palveluna saavista kotihoidon asiakkaista runsas puolet eli noin 30 - 40 asiakasta voisi ottaa lääkkeiden koneellisen annosjakelun käyttöön. Vuosikustannus kunnalle lääkkeiden annosjakelusta on arviolta 234 €/asiakas.

Avopalvelun ohjaaja on pyytänyt Auran apteekilta tarjousta lääkkeiden koneellisesta annosjakelusta jatkossa. Palvelu sisältää:

  •  Lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun: lääkkeet pakattu 2 viikon annosrullapusseihin.
  •  Lääkkeiden toimittamisen hoitoyksikköön kerran 2 viikossa
  • Hoitoyksikön hoitajien kouluttamisen vuosittain.
  • Tapaamisen apteekin ja hoitouyksikön välillä kerran vuodessa.
  • Asiakkaiden lääkityksen tarkistamisen annosjakelun alkaessa ja aina lääkitysmuutosten yhteydessä.
  • Reseptien uusimispyynnöt.
  • Oma-annos mobiilisovelluksen hoitajien ja asiakkaiden avuksi.
  • Oma-annos tukimateriaalin palvelusta informoimiseen.

Lisämaksusta on mahdollista saada lääkehoidon arviointipalvelu ja pikatoimituksia Auran kotihoidon toimistoon.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Sosiaalijohtaja selvittää kokouksessa saatua tarjousta  lääkkeiden koneellisesta annosjakelusta.

Perusturvalautakunta päättää jatkaa lääkkeiden koneellista annosjakelua 1.1.2020 lukien vuodelle 2020 kotihoitoon myönnettävän talousarvion määrärahan puitteissa.

Päätös

Sosiaalijohtaja selvitti kokouksessa lääkkeiden koneellista annosjakelua ja saatua tarjousta. Sosiaalijohtaja esitti lisäksi kokouksessa, että vuoden 2020 talousarvioehdotukseen lisättäisiin 3000 euroa kotihoidon ostopalveluihin lääkkeiden koneellisen annosjakelun toteuttamiseksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti, sillä lisäykselle, että vuoden 2020 talousarvioehdotukseen lisätään kotihoitoon ostopalveluihin 3000,00 euroa.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen hakemiseen on asianosaisella eli jokaisella, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta koskeva asia on päätöksellä lopullisesti ratkaistu.

 

Oikaisuvaatimusosoite

Viranomainen: Auran perusturvalautakunta

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA

Käyntiosoite Nikkarinkuja 8

Sähköposti: kunta@aura.fi

Viranhaltijan päätöksestä ei valiteta hallinto-oikeuteen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimusaika on neljätoista (14) päivää siitä päivästä, jolloin päätös annettiin tiedoksi tätä päivää määräaikaan lukematta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätösestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.

Jos oikaisuvaatimusasiakirjat lähetetään postitse, ne on annettava postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että ne tai ilmoitus on lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan ehtivät perille viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

 

OIkaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksen tulee olla kirjallinen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. OIkaisuvaatimuskirjelmässä, joka on osoitettu oikaisuvaatimusviranomaiselle tulee olla:

-päätös, siihen liittyvine liitteineen, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi

-vaatimuksen perusteet

-oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite