Perusturvalautakunta, kokous 2.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotus vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022

AurDno-2019-384

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja - suunnitelmassa hyväksytään toiminnan ja talouden tavoitteet. Kunnanhallitus on kokouksessaan 24.6.2019 päättänyt talousarvion valmistelun ohjeet vuodelle 2019. Virkamiesesitykset tulee kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan olla tehtyinä 31.8.2019 ja lautakuntakäsittely 30.9.2019 mennessä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on antanut alustavan talousarvioehdotuksensa vuodelle 2020. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2020 ei ole vielä valmistunut, joten perusterveydenhuollon kuntayhtymän talousarvioksi on laitettu sama kuin kuluvan vuoden kuntayhtymän talousarvio.

Perusturvalautakunnan talousarvioehdotuksen perustelutekstit ovat esityslistan liitteinä. Perustelutekstien taulukkojen lukulaskelmia ei ole kuitenkaan vielä voitu päivittää.

Esityslistan liitteinä ovat myös talousarvioehdotuksen taloudellinen toteutuma toimielintasolla, tehtäväaluetasolla ja vastuuyksikkö 1. tasolla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta käsittelee sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2022, ja esittää sen kunnanhallitukselle.

Talousarvioehdotuksen perustelutekstit ja taloudellinen toteutuma toimielintasolla, tehtäväaluetasolla ja vastuuyksikkötasolla (1) ovat esityslistan liitteinä.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2022, ja päätti esittää sen kunnanhallitukselle.

Talousarvioehdotuksen perustelutekstit ja taloudellinen toteutuma toimielintasolla, tehtäväaluetasolla ja vastuuyksikkötasolla ovat pöytäkirjan liitteinä.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.