Perusturvalautakunta, kokous 2.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys vuosille 2019-2020

AurDno-2019-422

Valmistelija

 • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki (1326/2010) edellyttää, että samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvat kunnat laativat terveydenhuollon järjestämissuunnitelman. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Suunnitelma tulee laatia valtuustokausittain ja se on hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

Varsinais-Suomessa alueen ensimmäinen järjestämissuunnitelma hyväksyttiin alueen kunnissä keväällä 2013 ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuustossa 11.6.2013. Suunnitelman päivitys vuosille 2017-2018 hyväksyttiin alueen kunnissa syksyllä 2016 ja sairaanhoitopiirin valtuustossa 29.11.2016. Päivityksen yhteydesssä sisältöä laajennettiin terveydenhuollosta koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Vuoden 2018 alusta lukien sulautettiin järjestämissuunnitelmaan liittyvä kehittämistyö kokonaisuudessaan osaksi Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistusta valmistelleen muutosorganisaation työskentelyä ja järjestämissuunnitelman erillinen kehittämisrakenne purettiin. Osana sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluorganisaatiota toiminut, kuntien sosiaali- ja terveysjohtajista sekä alueen sote-kuntayhtymien johtavista viranhaltijoista koostuva sote-johtajakokous linjasi syksyllä 2018, että Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma päivitetään myös vuosille 2019-2020. Sote-johtajakokous myös esitti, että päivitys valmistellaan muutosorganisaatiossa osana sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallista suunnittelua. Nyt käsiteltäväksi toimitettu päivitys pohjautuukin pääosin niille kehittämistarpeille, joita nousi esiin jo sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yhteydessä. 

Järjestämissuunnitelmaan sisältyvässä kehittämistyössä keskitytään nimenomaisesti sellaisiin toimenpiteisiin, jota edellyttävät sektori- ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä. Suunnitelmassa ei lähtökohtaisesti oteta kantaa yksittäisen organisaation omaan, sisäiseen kehittämistyöhön vaan tavoitteena on edistää nimenomaisesti sektorirajat ylittävää palveluintegraatiota. Järjestämissuunnitelman toimeenpanoa tullaan toteuttamaan tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suoimen sairaanhoitopiirin keväällä 2019 käynnistetyn tuottavuusohjelman kanssa. 

Järjestämissuunnitelman käytännön valmistelua koordinoi Varsinais-Suomen sote-johtajakokous. Turun kaupungin hyvinvointitoimiala pyytää sote-johtajakokouksen puolesta kuntia ja kuntayhtymiä hyväksymään Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen vuosille 2019-2020. Päätökset toivotaan tehtävän marraskuun 2019 loppuun mennessä.

Järjestämissuunnitelman laadinnassa on lähtökohtana käytetty viittä periaatelinjausta:

 •  Asiakas ennen organisaatiota
 • Varmistetaan oikea-aikainen palveluihin pääsy
 • Vahvistetaan ennaltaehkäiseviä ja peruspalveluja, jotka ovat vaikuttavia ja kustannustehokkaita
 • Uudistetaan palvelut digitaalisuus huomioiden
 • Rahojen pitää riittää!

Teemakohtaiset kehittämiskohteet ovat:

 • Terveyskeskuspalvelut ja erikoissairaanhoitoyhteistyö
 • Akuuttipalvelut
 • Suun terveydenhuolto
 • Ikääntyneiden kuntoutus, hoito- ja hoivapalvelut
 • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
 • Työikäisten sosiaalipalvelut
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Vammaispalvelut
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • ICT ja sähköisen asioinnin kehittäminen
 • Tietojohtaminen
 • Palveluntuottajien ohjaus ja valvonta (omavalvonta ja laadunhallinta)

Järjestämissuunnitelma sisältää erittäin runsaasti kehittämistoimenpiteitä.

Esityslistan liitteinä on suunnitelman päivitys ja sen tiivistelmä, saatekirje, yhteenveto kuntien lausunnoista ja kooste lausuntojen perusteella tehdyistä muutoksista, vsshp:n alueen terveydenhuollon, fysioterapian, toimintaterapian, puheterapian ja ravitsemusterapian toimintaperiaatteet.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Suunnitelma muodostaa hyvin laajan kokonaisuuden, joka on merkittävästi laajempi mitä terveydenhuoltolain edellyttämä terveydenhuollon suunnitelma. Kunnat ja kuntayhtymät päättävät itsenäisesti toimintamallien käyttöönotosta, ja tekevät päätökset erikseen myös kaikista niistä asioista, joissa tarvitaan toimeenpanoon liittyvää resurssointia.On huomioitava, että sote- ja maakuntauudistuksen kaaduttua on sen  valmisteluorganisaatio ja myös  järjestämissuunnitelman laadintaa, seurantaa ja päivitystä varten luotu rakenne purettu.

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Auran kunta hyväksyy Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen vuosille 2019-2020.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti esittää liitteenä olevan Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen vuosille 2019-2020 kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.