Perusturvalautakunta, kokous 2.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta

AurDno-2020-360

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muuta kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan sosiaalitoimelle siinä kunnassa, jossa palvelut tuotetaan. Ilmoituksessa on annettava lain 8 §:n 2 mom:ssa edellytetyt tiedot palvelun tuottajasta ja palvelutoiminnasta.

Toiminimi Perhepalvelut JLK:n  (toiminut ennen nimellä Moniasennus MJ) toimitusjohtaja Jenna Leiko Koskinen on 4.8.2020 toimittanut Auran perusturvalautakunnalle ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Auran kunnan alueella. Muut kunnat, joiden alueella on Perhepalvelut JLK:n toimintaa ovat Somero, Sauvo, Salo, Kaarina, Koski tl, Loimaa, Naantali, Oripää, Paimio, Parainen, Rusko, Lieto, Aura, Mynämäki, Masku ja Nousiainen.Ilmoituksen mukaan toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on 1.5.2020. Yrityksen kotikunta on Salo. Jenna Leiko on yrityksen ainoa työntekijä, ja hän on koulutukseltaan sosiaonomi (amk).Ilmoituksen liitteenä on jäljennökset tutkinto- ja työtodistuksista. Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste on esitetty 4.8.2020.Toiminimi Perhepalvelut JLK toimii alihankkijana yrityksessä Suur-Salon Tukipalvelut oy. Perhepalvelut JLK:lla ei ole omia toimitiloja, ja yritys käyttää Suur-salon Tukipalvelut oy:n toimitiloja ja asiakasjärjestelmää. Yrityksen palvelut ovat perhetyö, perhekuntoutus,lastensuojelun jälkihuolto, sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus, valvotut tapaamiset ja vaihdot sekä tukihenkilötoiminta. 

Ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 8 §:n vaatimukset. Saatujen asiakirjojen perusteella Perhepalvelut JKL voidaan merkitä palvelun tuottajana Auran kunnan alueella yksityisten sosiaalipalveluiden rekisteriin rekisteröitävänä sosiaalipalveluiden tuottajana (Laki 922/2011, § 13).

Tällä hetkellä Auran kunnalla ei le suunnitelmissa palvelujen hankkimista toiminimeltä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta esittää kunnan lausuntona, että Perhepalvelut JLK täyttää yksityisen sosiaalipalvelun tuottajana lain yksityisistä sosiaalipalveluista edellyttämät toimintaedellytykset ja että yritys voidaan merkitä yksityisten sosiaalipalveluntuottajien rekisteriin ilmoituksenvaraisena palveluna. Auran kunta ilmoittaa hyväksyvänsä toiminimen toiminnan alueellaan ja toimittaa ilmoituksen liitteineen Lounais-Suomen aluehallintovirastolle, joka tekee päätöksen ilmoituksenvaraisen yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan merkitsemisestä rekisteriin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.