Perusturvalautakunta, kokous 2.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Kunnan hallintosäännön 122 §:n (kokouksen koolle kutsuminen) mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Perusturvalautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla kokouksessa.

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus osallistua kokoukseen. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu 26.08.2020 toivomusten perusteella joko sähköisesti tai jaettuna postilaatikkoon perusturvalautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajale perusturvalautakunnassa ja kunnanjohtajalle. 

Esityslista on nähtävänä salassa pidettäviä asioita lukuunottamatta kunnan www-sivuilla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Todetaan perusturvalautakunnan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Perusturvalautakunta todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.