Perusturvalautakunta, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta (Avustajasi C.B. OY)

AurDno-2020-414

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelua, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palvelua tuotetaan. Ilmoituksessa on annettava lain 8 §:ssä 2 mom:ssa edellytetyt tiedot palvelun tuottajasta ja palvelutoiminnasta.

Christina Brandt  on toimittanut 8.9.2020 perusturvalautakunnalle tiedon yksityisen kotipalvelun tuottamisesta Auran kunnan alueella. Toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on 15.10.2020. Palvelun tuottaja Avustajasi C.B. oy tuottaa kotipalvelun tukipalveluja ikääntyville, sotaveteraaneille, kehitysvammaisille ja vammaisille. Yrityksen palvelut ovat kotipalvelun tukipalveluja kuten siivous, pesuapu, kauppa-asiointi, pyykkihuolto, ruuan laitto, pihatyöt, saattajapalvelu, vammaisen henkilökohtaisen avun palvelut. Yrityksen kotipaikka on Tampere ja yritys toimii koko Suomen alueella. Hakemuksen liitteinä ovat toimintasuunnitelma, yritysraportti, tietosuojaseloste,omavalvontasuunnitelma,tutkintotodistuksia ja seloste Christina Brandtin työhistoriasta.

Kotipalvelun tukipalvelut ovat palveluja, joita ei tallenneta yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien rekisteriin (Valvira). Näistä yksityisiä sosiaalipalveluja koskevista ilmoituksista, joita ei merkita aluehallintoviraston yksityisten palvelujen antajien rekisteriin, muodostuu kunnan sosiaaliviranomaisen ylläpitämä henkilörekisteri.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta päättää merkitä Avustajasi C.B. oy:n kunnan omaan rekisteriin ilmoituksenvaraisena kotipalvelun tukipalveluja tuottajana yrityksenä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen hakemiseen on asianosaisella eli jokaisella, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta koskeva asia on päätöksellä lopullisesti ratkaistu.

 

Oikaisuvaatimusosoite

Viranomainen: Auran perusturvalautakunta

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA

Käyntiosoite Nikkarinkuja 8

Sähköposti: kunta@aura.fi

Viranhaltijan päätöksestä ei valiteta hallinto-oikeuteen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimusaika on neljätoista (14) päivää siitä päivästä, jolloin päätös annettiin tiedoksi tätä päivää määräaikaan lukematta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätösestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.

Jos oikaisuvaatimusasiakirjat lähetetään postitse, ne on annettava postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että ne tai ilmoitus on lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan ehtivät perille viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

 

OIkaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksen tulee olla kirjallinen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. OIkaisuvaatimuskirjelmässä, joka on osoitettu oikaisuvaatimusviranomaiselle tulee olla:

-päätös, siihen liittyvine liitteineen, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi

-vaatimuksen perusteet

-oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite