Perusturvalautakunta, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotus vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023

AurDno-2020-407

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnan ja talouden tavoitteet. Kunnanhallitus on kokouksessaan 07.07.2020 antanut valmistelun raamiksi vuoden 2019 tilinpäätöksen tason. Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellisen haasteellinen. Syynä tähän on Covid-19 epidemiaan varautumisen ja sen hoitamisen kustannukset. Koronavirus tulee todennäköisesti vaikuttamaan  sosiaali- ja terveystoimen palvelujen tarpeeseen ja kustannuksiin myös vuonna 2021.Talousarvion laatimisen pohjana on nykyinen toiminta, palvelujen laajuus ja taso. Sosiaalitoimen palvelut ovat lakisääteistä toimintaa ja palvelujen vähentäminen on vaikeaa vaikkakin se kokonaistalouden näkökulmasta olisi tarpeellista. Menojen kasvukäyrää yritetään loiventaa lisäämällä avopalvelupainotteisuutta ja ennaltä ehkäisevää työotetta sekä yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Lisäyksenä nykyiseen toimintaan esitetään Auraamon kuntouttavan työpajan toiminnan kehittämistä siten, että toiminta sisältää myös nuorten työpajatoimintaa. Nuorten työpajatoimintaan haetaan valtionosuuskelpoisuutta ja valtionosuutta työpajan ohjaajan virkaan. Nuorten työpajalle tehdään oma toimintasuunnitelmansa, ja nuorten työpaja sekä kuntouttava työtoiminta toimivat  Auraamon työpajassa ohjaajan alaisuudessa. Toiminnan tehostamisella tavoitellaan säästöä menoissa, kun työmarkkinatukimaksut vähenevät ja tulot kasvavat.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on antanut kesäkuussa alustavan talousarviolukunsa (+ 4%). Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ei ole antanut esitystään vuoden 2021 talousarvioon, joten perusterveydenhuollon  osalta talousarvioehdotus vuodelle 2021 on kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti  tilinpäätöksen 2019 tasoa.

Perusturvalautakunnan talousarvion perustelutekstit ja toiminnalliset tavoitteen ovat esityslistan liitteenä. Perustelutekstien taulukkolaskelmia ei ole vielä voitu päivittää sisäisten siirtojen vielä puuttuessa.

Esityslistan liitteinä ovat myös talousarvioehdotuksen taloudellinen toteutuma toimielintasolla (=perusturvalautakunta), tehtäväaluetasolla (=sosiaalipalvelut, työikästen palvelut ja terveydenhuolto) ja vastuuyksikkö 1. tasolla (= hallinto, lapsiperheiden palvelut, iäkkäiden palvelut,vammaispalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, työikäisten palvelut, aikuissosiaalityö, perusterveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito).

Sosiaalipalveluiden tuloarvio vuodelle 2021 on 513.200 euroa. Tuloja lisää tukipalvelumaksujen korotukset ja tehostetun asumispalvelun asiakasmaksut.

Vuoden 2021 talousarvioehdotuksessa sosiaalipalveluiden bruttomenot ovat  5.132.000 euroa ja nettomenot ovat 4.618.800 euroa.   Työikäisten palveluiden bruttomenot ovat 246.654 euroa ja nettomenot ovat 197.654 euroa.  

Terveydenhuollon  talousarvioehdotus vuodelle 2021 on  7.637.180 euroa.

Joten perusturvalautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2021 on 13.015.837 euroa bruttomenoina ja 12.453.637 euroa nettomenoina. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta käsittelee sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023, ja esittää sen kunnanhallitukselle liitteineen.

 

Päätös

Perusturvalautakunta käsitteli sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023, ja esittää sen kunnanhallitukselle liitteineen.

Perusturvalautakunta muutti päätösehdotukseen sisältynyttä Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän talousarvioesitystä kunnanhallituksen päätöksen 28.09.2020 mukaisesti siten, että terveyskeskuksen talousarvioraamiksi tarkistetaan vuoden 2019 talousarvion taso.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.