Perusturvalautakunta, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Turvapuhelinpalvelu

AurDno-2020-411

Valmistelija

  • Ulla-Maija Haapalainen, ulla-maija.haapalainen@aura.fi

Perustelut

Turvapuhelinpalvelua kunnan kotihoidon tukipalveluna on järjestetty jo vuosia. Turvapuhelinpalvelu on usein se ensimmäinen palvelu ja turva iäkkäälle tai monisairaalle asiakkaalle, jolla on arvioitu suuri kaatumisen riski.Turvapuhelinpalvelu ehkäisee ennenaikaista tehostettuun tai ympärivuorokautiseen hoitoon joutumista, koska apua saadaan nopeasti hälytettyä ja asiakas lähetetään tarvittaessa terveydenhuoltoon tarkistettavaksi. Iäkkään ja monisairaan yleistila heikkenee kaatumisen takia erittäin nopeasti. Turvapuhelimeen on saatavilla kunnan tarjoamassa palvelussa erilaisia lisäominaisuuksia, joilla on merkitystä mm. muistisairaiden asiakkaiden kotihoidon onnistumiseksi. Tällaisia ovat esim. ajastettavat ovihälyttimet ja paikannustoiminnot.

Auran kunnassa kunnan järjestämää turvapuhelinpalvelua saa tällä hetkellä 30 asiakasta. Turvapuhelinpalvelusopimus on tehty  Stella Kotipalvelut Oy:n kanssa. Yrityskauppojen myötä on toiminta siirtynyt AddSecure Smart Care Oy:lle. Muita kokonaisvaltaisesti turvapuhelinpalveluja toimittavia palveluntuottajia ei ole  tarjolla. AddSecure Smart Care Oy:n kanssa on neuvoteltu sopimuksen päivittämisestä niin, että Auran kunta toimisi palvelun tilaajana samoin kuin aikaisemminkin. Palvelutarpeenarvioinnin perusteella selvitetään asiakkaat, joille turvapuhelinpalvelu myönnetään kunnan kautta. Turvapuhelimen lisäominaisuuksia kunnan palveluna ei ole myönnetty, vaan asiakkaat ovat itse maksaneet lisäpalveluista.

Turvapuhelinpalvelut voitaisiin järjestää myös siten, että turvapuhelimen tilaajana olisikin suoraan asiakas. Jos asiakkaat olisivat itse maksavia heille tulisi laskutuslisä 3,50 €/lasku, ja laitteiden olisi oltava digitaalisina turvapuhelimina. Tällöin Auran kunnan kotihoito ei järjestäisi turvapuhelinpalvelua, vaan antaisi palveluohjausta ja avustaisi tarvittaessa asiakasta turvapuhelimen hankkimisessa,mutta turvapuhelimen käyttäjä maksaisi itse palveluista suoraan palveluntuottajalle ja vastaisi itse palvelun jatkuvuudesta.

Kunnasta käsin järjestettävää palvelua puoltaa se, että turvapuhelinasiakkaan kokonaistilanne on kotihoidon tiedossa ja sitä voidaan arvioida. Turvapalvelua voidaan tehostaa nopeasti, jos asiakkaalle tai hänen edustajalleen se sopii. Lisäksi tärkeää on turvapuhelinpalvelun kokonaisuuden hallitseminen, johon liittyvät asennus- ja huoltoprosessit  sekä raportointikanava.  Palveluntuottajan hälytyskeskus ottaa vastaan SOS-hälytykset ja edelleen hälyttää turva-auttajan. Turvapuhelinpalvelun turva-auttajajina toimivat arkisin klo 7-21 Auran kotihoidon lähihoitajat,  ja muina aikoina palveluntuottaja järjestää turva-auttajat. Kotihoito pystyy ohjaamaan asiakasta turvapuhelimen käytössä ja tarkistamaan turvapuhelimen toiminnan sekä järjestämään nopeasti huollot ja palautukset. Tiedot hälytyskäynneistä voidaan tarkistaa sähköisen raportointikanavan kautta lähes ajantasaisesti tai viimeistään kuukauden sisällä palveluntuottajan koontiraportista. Auran kotihoidon turvapuhelinasiakkaat maksavat turvapuhelinpalvelusta perusturvalautakunnan päättämän asiakasmaksun. Kunnan järjestämä palvelu turvaa asiakkaan turvapuhelimen toiminnan jatkuvuuden myös tilanteissa, joissa esim. asiakkaan sosiaalinen tilanne on voinut heikentyä esim. maksukyvyn takia.

Palvelun jatkuvuus, asiakkaan toimintakyvyn muutosten arviointi sekä asiantunteva palveluohjaus ovat palvelukokonaisuus, joka on mahdollista kunnan organisoimassa turvapuhelinpalvelussa. Kun asiakas tekee suoraan sopimuksen palveluntuottajan kanssa, hän maksaa palvelumaksun lisäksi toimituskuluja, mikä voi estää asiakaan halua hankkia turvapuhelinpalvelua lainkaan, vaikka hänen sitä palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä on todettu tarvitsevan esim. suuren kaatumisriskin takia.  Kotihoidon hoitajien vastuu palveluohjauksesta lisääntyy, kun turvapuhelinpalvelua ei ole tarjolla kunnan järjestämänä. Vastuuseen liittyy myös se, että millaista turvapuhelinpalvelua voidaan palveluohjauksessa asiakkaalle esittää. Turvapuhelinpalvelun järjestäminen kunnan kautta asiakkaalle on ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla voidaan vaikuttaa asiakkaan turvallisuuden tunteeseen ja välillisesti myös tulevaisuuden toimintakykyyn. Toimintakykymittarein sekä muiden tarpeellisten ohjeiden/selvitysten/lausuntojen perusteella tehty palvelutarpeen arviointi luotsaa myöntämään kunnan järjestämää turvapuhelinpalvelua ennaltaehkäisevästi niille asiakkaille, jotka sitä erityisesti tarvitsevat.

AddSecure Smart Care Oy esittää palvelusopimusta kunnalle siten, että se korvaa Stella Kotipalvelu oy:n sopimuksen (10/2019) . Palvelusopimus olisi voimassa määräaikaisesti 31.12.2021 saakka, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.Palveluhinnat ovat aiemman sopimuksen mukaiset. Sopimuksen mukaisesti palveluntuottaja tuottaa hälytyskeskuspalvelun 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa. Palveluntuottaja vastaa hälytyksiin keskiarvollisesti 60 sekunnin sisällä. Hälytyksen saavuttua AddSecure Smart Care Oy:n hälytyskeskus selvittää mahdollisen avuntarpeen ja tarvittaessa hälyttää paikalle tarvittavan avun. Palveluntuottaja vastaa siitä, että auttaja on perillä kohteessa avuntarve huomioiden kohtuullisena pidettävän ajan kuluessa hälytyksen vastaanottamisesta huomioon ottaen välimatkat sekä päällekkäiset auttamistehtävät. Palveluntuottajan vasteaika on viimeistään 120 minuutin kuluessa hälytyksen tulosta.

AddSecure Smart Care Oy:n esittämä palvelusopimus on esityslistan liitteenä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevan AddSecure Smart Care Oy:n sopimuksen turvapuhelinpalvelusta ajalle 12.10.2020 - 31.12.2021 sekä valtuuttaa sosiaalijohtajan allekirjoittamaan sopimuksen perusturvalautakunnan puolesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen hakemiseen on asianosaisella eli jokaisella, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta koskeva asia on päätöksellä lopullisesti ratkaistu.

 

Oikaisuvaatimusosoite

Viranomainen: Auran perusturvalautakunta

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA

Käyntiosoite Nikkarinkuja 8

Sähköposti: kunta@aura.fi

Viranhaltijan päätöksestä ei valiteta hallinto-oikeuteen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimusaika on neljätoista (14) päivää siitä päivästä, jolloin päätös annettiin tiedoksi tätä päivää määräaikaan lukematta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätösestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.

Jos oikaisuvaatimusasiakirjat lähetetään postitse, ne on annettava postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että ne tai ilmoitus on lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan ehtivät perille viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

 

OIkaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksen tulee olla kirjallinen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. OIkaisuvaatimuskirjelmässä, joka on osoitettu oikaisuvaatimusviranomaiselle tulee olla:

-päätös, siihen liittyvine liitteineen, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi

-vaatimuksen perusteet

-oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite