Perusturvalautakunta, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 VSLJ:ry:n (Perhelinja) ja Auran kunnan välinen kumppanuussopimus vuodelle 2021

AurDno-2020-408

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Perhelinja on varsinaissuomalaisten lastensuojelujärjestöjen ja kuntien yhteisen työn tuloksena syntynyt yhteinen toimintamalli, jossa jalkautetaan ja kehitetään järjestölähtöisiä lapsiperheiden palveluita sellaisilla alueilla, joissa niitä ei ennestään ole ollut saatavilla. Perhelinjan toimintamalli kokoaa eri järjestöjen tuottamat palvelut yhden yhteisen nimittäjän alle ja tuo ne lähelle perheitä.

Jokaisella palvelua tuottavalla järjestöllä on oma erityisosaamisen alue, jonka avun tai toiminnan piiriin lapsiperheillä on mahdollisuus hakeutua. Perhelinjan palveluista osa on sellaisia, joihin perhe voi hakeutua itsenäisesti tai ammattilaisen ohjaamana. Osa palveluista on tarveperusteisesti tilattavia, jotka toteutetaan alueilla sopimuksesta, yhdessä alueen ammattilaisten kanssa.

Perhelinjan tuottamat palvelut tai koulutukset eivät korvaa kunnan lakisääteisiä palveluita tai toimi kunnan lakisääteisenä täydennyskoulutuksena. Lapsiperheille suunnatut palvelut ovat ennalta ehkäiseviä nk. matalankynnyksen toimintoja ja koulutusten avulla tuodaan esiin järjestöjen kohderyhmäkohtaista osaamista ja pitkän linjan asiakastyöhön perustuvaa teemallista asiantuntemusta.

Perhelinjan palvelut ovat asiakkaille ja kunnille maksuttomia. Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry (VSLJ) hakee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoitusta Perhelinjan jatkokehittämiseksi vuodelle 2021 Vakka-Suomen ja Loimaan kuntien alueilla.

Kumppanuussopimus on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan liitteenä olevan kumppanuussopimuksen vuodelle 2021 VSLJ:ry: (Perhelinjan) kanssa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen hakemiseen on asianosaisella eli jokaisella, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta koskeva asia on päätöksellä lopullisesti ratkaistu.

 

Oikaisuvaatimusosoite

Viranomainen: Auran perusturvalautakunta

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA

Käyntiosoite Nikkarinkuja 8

Sähköposti: kunta@aura.fi

Viranhaltijan päätöksestä ei valiteta hallinto-oikeuteen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimusaika on neljätoista (14) päivää siitä päivästä, jolloin päätös annettiin tiedoksi tätä päivää määräaikaan lukematta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätösestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.

Jos oikaisuvaatimusasiakirjat lähetetään postitse, ne on annettava postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että ne tai ilmoitus on lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan ehtivät perille viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

 

OIkaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksen tulee olla kirjallinen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. OIkaisuvaatimuskirjelmässä, joka on osoitettu oikaisuvaatimusviranomaiselle tulee olla:

-päätös, siihen liittyvine liitteineen, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi

-vaatimuksen perusteet

-oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite