Perusturvalautakunta, kokous 9.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen järjestäminen kuntien välisenä yhteistyönä

AurDno-2020-505

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Turun kaupunki pyytää kuntia ja kuntayhtymiä hyväksymään sopimuksen keskitetyn asiakas- ja palveluohjaustoimintamallin järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä ajalla 1.1.2021 - 30.11.2021 seuraavasti: "Varsinais-Suomen kunnat kehittivät STM:n rahoittamassa hankkeessa (2016-2018) asiakas-  ja palveluohjauksen toimintamallin ja tarvittavat teknologiset ratkaisut ikääntyneille.Jo toimintamallin ja teknologisten ratkaisujen pilotointivaiheessa todettiin, että kehitetyillä ratkaisuilla pystyttiin parantamaan ikääntyneiden ja heidän läheistensä edellytyksiä saada yhteys neuvonnan ja ohjauksen ammattilaiseen. Toimintamalli otettiin käytöön kaikissa maakunnan kunnissa hankkeen loppuvaiheessa vuonna 2018.

Maakunnan laajuinen keskitetty asiakas- ja palveluohjaus tehostaa toiminnassa olevan resurssin käyttöä, kun korkeintaan toimintaan aiemmin eri kunnissa suunnatulla henkilöstöresurssilla saadaan kunnnissa käyttöön koko virka-ajan toimiva asiakas- ja palveluohjaus.

Hankkeen päättyessä marraskuussa 2018 Varsinais-Suomen kunnat solmivat yhteistyösopimuksen ikääntyneiden keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä hankkeessa kehitetyn toimintamallin mukaan ja teknologisia ratkaisuja käyttäen. Yhteiustyösopimus tehtiin ajalle 1.12.208-31.12.2020. Sopimuksen mukaan yhteistyön hallinnoijana ja rekisterinpitäjänä toimii Turun kaupunki.

Sote-johtajakokous käsitteli ikääntyneiden keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen yhteistyösopimuksen jatkoa kokouksessaan 11.9.2020. Tuolloin

  • Sote-johtajakokous totesi, että ikääntyneiden keskitettyä asiakas- ja palveluohjausta kannattaa edelleen jatkaa koko maakunnan kattavana toimintana, mutta katsoi, että rahoitusmallia tulisi tarkastella uudelleen.
  • Päätettiin, että Turun kaupunki valmistelee ehdotuksen, jossa tuodaan esille vaihtoehtoiset rahoitusmallit pohjautuen ainakin nykymalliin, suoritepohjaiseen kustannusjakoon ja hybridimalliin, jossa osa kustannuksista perustuu kiinteään osaan ja osa suoritepohjaiseen osuuteen.
  • Ehdotus toimitetaan kunnille kommentoitavaksi sähköpostitse. Kommentointikierroksen jälkeen viimeistellään uusi yhteistyösopimus ja toimitetaan se päätöksentekoon kuntiin.

 

Sote-johtajakokouksessa 23.10.2020

  • Päätettiin, että asiakas- ja palveluohjauksen jatkosopimuksen viimeistelyssä käytetään rahoitusmallina ns. hybridimallia, jossa kokonaiskustannuksista 70 % jaetaan kuntien väestön (75 vuotta täyttäneet) perusteella ja 30 % suoritteiden perusteella.
  • Jatkosopimus ajalla 1.1.2021 - 30.11.2021 koskee vain ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjausta. Tällä sopimuksella toimintaa ei laajenneta muihin väestöryhmiin.
  • Laajentumista muihin väestöryhmiin pyritään edistämään "Kansalaien plvelutarvearvioinnin ja -tuotannon prosessikonsolidointi ja digitalisaatio" -hankkeen pilottina. Kaikki alueen kunnat ovat mukana hankkeessa, jonka toiminta-aika loppuu 30.11.2021. Sote-johtajakokouksen jälkeen on Uudenkaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja ilmoittanut, että jatkosopimusta viimeisteltäessä voidaan lähteä siitä, että Uusikaupunki ei osallistu toimintaan jatkosopimuskaudlla. Tämän mukaisesti sopimus ja sen liitteenä oleva talousarvio on viimeistelty niin, että mukaa olisivat kaikki aiemmin mukana olleet kunnat ja kuntayhtymät Uudenkaupungin kaupunkia lukuun ottamatta."

Turun kaupunki toivoo, että kunnat ja kuntayhtymät tekisivät päätöksensä 11.12.2020 mennessä.

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen sopimus ja talousarvio 1.1.2021 - 30.11.2021 ovat esityslistan liitteinä.

Avopalvelun ohajaaja esitää lausuntonaan sopimuksen hyväksymistä

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan liitteenä olevan sopimuksen keskitetyn asiakas- ja palveluohjaustoimintamallin järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä, ja valtuuttaa sosiaalijohtajan allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.