Perusturvalautakunta, kokous 9.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Nimikkeen muutos ja täyttölupa työtoiminnan ohjaajan virkaan

AurDno-2019-121

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

kKuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista tuen tarpeisiin vastaavaa palvelua. Kuntouttavaa työtoimintaa säätelee erityislakaki (Laki kuntouttouttavasta työtoiminnasta 2001/189). Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn ja vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä ja lisäksi ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.6.2018 perustanut kuntouttavan työtoiminnan viran 01.01.2019 lukien siten, että kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan tehtäväkuvaus sisältää työ- ja yksilövalmennusta, kuntouttavan työtoiminnan tavoitteellisen kehittämisen ja työpajatoiminnan suunnitelman ja mahdollisen toteuttamisen sekä yhteistyöverkostoissa toimimisen. Kuntouttavan työtoiminnan virka on tullut avoimeksi 11.2.2019 lukien viranhaltijan irtisanouduttua. Koska kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu, on sen toteutuksessa tarkoituksenmukaista käyttää pääsääntöisesti sosiaalihuollon ammattilaisia. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan kelpoisuusehtona on sosionomi tai vastaava soveltuva ammatillinen koulutus (Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki 817/2015, § 8).

Kuntouttavan työtoiminnan tehtävien hoitamiseksi ohjaajan viran täyttäminen on välttämätöntä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta pyytää kunnanhallitukselta kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan viran täyttölupaa 11.3.2019 lukien.

 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti  Ari-Pekka Haapasen esityksestä siirtää asian uudelleen valmisteltavaksi. 

 

Valmistelija

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

 Perusturvalautakunta palautti kokouksessaan 6.3.2019 esityksen kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan viran täyttämisestä viranhaltijalle uudelleen valmisteltavaksi.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään yksilö- ja ryhmätoimintana tai käytännön työtoimintoina. Kuntouttava työtoiminta voi sisältää työtehtäviä tai kuntouttavan työtoiminnan sisältö voi olla totuttautumista päivärytmiin tai päihteettömyyteen. Kuntouttava työtoiminta räätälöidään jokaiselle asiakkaalle yksilökohtaisesti ja tavoitteelliseksi. Auran kunta järjestää kuntouttavaa työtoimintaa omissa eri hallintokuntien yksiköissä. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aina asiakkaaan yksilöllisiin tarpeisiin. Näin ollen palvelun järjestämiseksi tarvitaan useita vaihtoehtoja ja yhteistyötä myös kolmannen sektorin kanssa.

Tällä hetkellä kuntouttavalla työtoiminnalla on työpiste vanhusten rivitalon yhdessä asunnossa. Kuntouttavalle työtoiminnalle on suunniteltu työtiloja myös Auraamoon (= ent. Valintatalo). Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kuitenkin jatkossakin myös kunnan omissa työyksiköissä.

Kunnanvaltuusto on perustanut kokouksessaan 22.10.2018 kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan viran 01.01.2019 lukien, ja kunnanhallitus on linjannut, että viran työtehtäviä olisivat m.m. työ- ja yksilövalmennus, kuntouttavan työtoiminnan tavoitteellinen kehittäminen, työpajan suunnittelu ja mahdollinen toteuttaminen sekä yhteistyöverkostoissa toimiminen. Virka on tullut avoimeksi 11.2.2019 lukien. Jotta kuntouttavaa työtoimintaa pystytään kehittämään huomioiden myös mahdollisesti saatavat uudet tilat ja tilojen myötä mahdollisuudet toiminnan uudenlaiseen toteuttamiseen, tarvitaan kuntouttavalle työtoiminalle myös ammatillinen ohjaaja.

Lisäperustelut ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan ja työvalmentajan tehtäväkuvaukset ovat ohessa liitteinä. Lisäksi on suunniteltu, että sosiaaliohjaaja toimisi kuntouttavan työtoiminnan lähiesimiehenä.

Ehdotus

Esittelijä

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta esittää edellä olevaan perustuen, että kunnanhallitus myöntäisi täyttöluvan kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan virkaan.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti esittäää kunnanhallitukselle , että kunnanhallitus edellä olevaan perustuen myöntäisi täyttöluvan kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan virkaan.

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta tulee voimaan 01.01.2021. Kuntouttava työtoiminta on kunnallista sosiaalipalvelua. Kuntouttavasta työtoiminnasta annettuun lakiin tehdyillä tarkennuksilla vahvistetaan asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon. Uutta on, että aktivointisuunnitelmaan ja monialaiseen työllistymissuunnitelmaan on kirjattava asiakkaalle annettava tuki ja ohjaus kuntouttavan työtoiminnan aikana sekä suunnitelmaan on kirjattava toiminnan tavoite. Toisin kun tällä hetkellä, myös kuntouttavan työtoiminnan sisältö määritellään laissa. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä sekä kuntouttavasta työtoiminnasta annettuun lakiin tehdyistä muutoksista kuntainfon (12/2020), joka on esityslistan oheismateriaalina. 

Kuntouttava työtoiminta on saanut uudet tilat Auraamoon. Työpajan tilat Auraamossa mahdollistavat toiminnan kehittämisen uutta lainsäädäntöä vastaavaksi. Vuoden 2021 talousarvioehdotukseen, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt,  on kirjattu, että Auraamon työpajatoimintoja kehitetään siten, että se sisältää myös Nuorten työpajatoimintaa, ja että työpajatoimintaan palkataan ohjaaja. Viranhaltijan palkaamiseen tarvittava määräraha sisältyy talousarvioehdotukseen.  Auran kunnan työpajalle on laadittu toimintasuunnitelma siten, että se kattaa sekä kuntouttavan työtoiminnan että Nuorten työpajatoiminnan. Auraamon työpajalle on haettu valtionapukelpoisuutta, ja opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 30.10.2020 hyväksynyt Auraamon työpajan valtionapukelpoiseksi Nuorten työpajaksi. Valtionapua voi työpajalle hakea aluehallintovirastolta ajalla 10.11. - 15.12.2020. 

Kuntouttavan työtoiminnan tehtävien hoitaminen lain mukaisesti ja työpajan toiminnan laajentaminen suunnitelmien mukaan toimimaan myös Nuorten työpajana edellyttää, että kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan virka täytetään. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan viran nimike olisi hyvä muuttaa työtoiminnan ohjaajaksi. Työpajatoiminnassa asiakkaiden yksilölliset tarpeet tulee huomioida ja he saavat palvelussa ollessaan myös asianmukaista yksilöohjausta ja neuvontaa sekä heille nimetään omatyöntekijä. 

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan, työvalmentajan ja sosiaaliohjaajan tehtäväkuvaukset on tarkistettu tehtyjen toimintasuunnitelmien mukaisiksi. Työtoiminnan ohjaajan tehtäväkuvaus on ohessa esityslistan liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta merkitsee kuntouttavasta työtoiminnasta annettuun lakiin tehdyt muutokset tiedokseen, ja esittää kunnanhallitukselle, että kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan viran nimike muutetaan työtoiminnan ohjaajaksi ja että kunnanhallitus myöntäisi täyttöluvan työtoiminnan ohjaajan viralle 01.01.2021 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.