Perusturvalautakunta, kokous 9.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Omaishoitajan vapaan ajalta hoitopalkkiot ja kulukorvaukset perhe- ja sijaishoitajille sekä niistä perittävät asiakasmaksut 1.1.2021 lukien

AurDno-2020-515

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Omaishoitajilla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta kuukaudessa. Kunnan on huolehdittava hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä hoitajan vapaan aikana. Hoitajan jaksamisen tukeminen antamalla vapaapäiviä on yksi tapa tukea omaishoitajan jaksamista. Vapaan järjestämiseksi tarvitaan erilaisia vaihtoehtoja. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi lyhytaikaiset kuntouttavat hoitojaksot tai perhehoito. Kunta määrittää mitä tapoja kunnassa käytetään omaishoitajan vapaan järjestämiseen. Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu 1.8.2011 lukien järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a §:n perusteella myös toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon palkkioiden suuruuden.

Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfossa 15/2020 määritellään perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2021. Perhehoidon palkkioihin tehdään indeksikorotus 1.1.2021 lukien 1,31 proenttia, ja kulukorvauksia korotetaan 0,20 prosentia. Hoitopalkkioiden noin 1,31 prosentin korotus tehdään myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin. 

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 11.12.2019, § 89,  päättänyt omaishoitajan vapaan ajalta korvattavat hoitopalkkiot ja kulukorvaukset omaishoitajan vapaan ajalta perhe- ja sijaishoitajille.

Hoidettavalta perittävä asiakasmaksu perustuu asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen. Perusturvalautakunta on päättänyt 11.12..2019, § 89, periä hoidettavalta asiakasmaksuna 11,40 €/vrk silloin kun kysymyksessä on hoidettavan hoito omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana. Maksu peritään täyttä vuorokautta kohden, eikä alle 16-vuotiailta peritä asiakasmaksua. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta vahvistaa omaishoitajan vapaan ajalta korvattavat hoitopalkkiot ja kulukorvaukset 01.01.2021 lukien seuraavasti:

  • Hoitopalkkio (ryhmä 1.) sijaishoitajalle 141,00 €/vrk koko vuorokaudelta, ja alle vuorokauden sijaisuudesta 71,50 €.
  • Hoitopalkkio (ryhmät 2-3) sijaishoitajalle 98,50 €/vrk koko vuorokaudelta, ja alle vuorokauden sijaisuudesta 48,70 €.
  • Hoitopalkkio (ryhmä 1.) perhehoitajalle koko vuorokausi 68,50 €/vrk + kulukorvaus 34,50 €/vrk, ja  alle vuorokauden sijaisuudesta hoitopalkkio 34,50 €  + kulukorvaus 17,30 €. 
  • Hoitopalkkio (ryhmät 2-3) perhehoitajalle koko vuorokausi 58,30 €/vrk + kulukorvaus 34,50 € , ja alle vuorokauden sijaisuudesta hoitopalkkio 29,10 € + kulukorvaus 17,30 €.

Lisäksi perusturvalautakunta päättää, että mikäli omaishoidon tuella hoidettava on lapsi ja hänen sijaishoitonsa omaishoitajan vapaan aikana järjestetään perhehoidossa, niin siinä tapauksessa sovelletaan perhehoidon palkkioon ja kulukorvaukseen Varsinais-Suomen sijaishuoltoyksikkö Tammen toimintaohjetta. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen hakemiseen on asianosaisella eli jokaisella, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta koskeva asia on päätöksellä lopullisesti ratkaistu.

 

Oikaisuvaatimusosoite

Viranomainen: Auran perusturvalautakunta

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA

Käyntiosoite Nikkarinkuja 8

Sähköposti: kunta@aura.fi

Viranhaltijan päätöksestä ei valiteta hallinto-oikeuteen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimusaika on neljätoista (14) päivää siitä päivästä, jolloin päätös annettiin tiedoksi tätä päivää määräaikaan lukematta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätösestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.

Jos oikaisuvaatimusasiakirjat lähetetään postitse, ne on annettava postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että ne tai ilmoitus on lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan ehtivät perille viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

 

OIkaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksen tulee olla kirjallinen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. OIkaisuvaatimuskirjelmässä, joka on osoitettu oikaisuvaatimusviranomaiselle tulee olla:

-päätös, siihen liittyvine liitteineen, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi

-vaatimuksen perusteet

-oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite