Perusturvalautakunta, kokous 9.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Sosiaalipalveluista perittävät asiakasmaksut 01.01.2021 lukien

AurDno-2020-512

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut perustuvat lakiin ja asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Asiakasmaksulaki määrittelee sosiaalihuollon palvelut, joista asiakasmaksu voidaan periä sekä myös useista maksuista perittävät enimmäismäärät. Lainsäädännön aettamien rajoitusten vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollossa kunnan oikeus sosiaalipalveluista perittävien maksujen määrittämiseen on vähäinen.

Asiakasmaksuasetus määrittelee osalle asiakasmaksuista euromääräiset enimmäismaksut. Voimassa olevat sosiaalipalveluista perittävät asiakasmaksut 01.01.2020 lukien ovat esityslistan liitteenä.

On myös asiakasmaksuja, jotka kunta saa vapaammin määritellä. Näissäkin tulee noudatettavaksi se yleinen periaate, että maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Maksujen määrittämisessä on aina otettava huomioon myös se, ettei niitä voi määritellä kohtuuttomiksi asiakkaan maksukykyyn nähden. Kunnan erikseen päätettäviä tukipalvelumaksuja ovat esimerkiksi tilapäisen avun maksu, ateriapalvelumaksu, pyykkipalvelu- ja asiointimaksu. Perusturvalautakunta on vuosittain tarkistanut sosiaalipalveluista perittäviä asiakasmaksuja. Vuotta 2020 koskevat asiakasmaksut päätettiin perusturvalautakunnan kokouksessa 11.12.2019, ja ne ovat esityslistan liitteinä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriä ja tulorajoja tarkistetaan laissa säädetyillä joka toinen vuosi voimaan tulevilla indeksikorotuksilla. Valtioneuvosto on 7.11.2019 vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille, jotka perustuvat valtioneuvoston asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 3 ja 33 §:n muuttamisesta. Enimmäismäärät ja tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti.

Tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriin ei tehdä indeksitarkistuksia vuosille 2020-2021, sillä kansaneläkeindeksi on pysynyt samana kuin edellisellä tarkistuskerralla 2017. Maksut pysyvät siten ennallaan.

Kotihoidon tulorajoja tarkistettiin 01.01.2019 lukien.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan liitteen mukaiset sosiaalipalveluista perittävät asiakasmaksut 01.01.2021 lukien.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi pöytäkirjan liitteenä olevat sosiaalipalveluista perittävät asiakasmaksut 01.01.2021 lukien toistaiseksi.


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen hakemiseen on asianosaisella eli jokaisella, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta koskeva asia on päätöksellä lopullisesti ratkaistu.

 

Oikaisuvaatimusosoite

Viranomainen: Auran perusturvalautakunta

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA

Käyntiosoite Nikkarinkuja 8

Sähköposti: kunta@aura.fi

Viranhaltijan päätöksestä ei valiteta hallinto-oikeuteen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimusaika on neljätoista (14) päivää siitä päivästä, jolloin päätös annettiin tiedoksi tätä päivää määräaikaan lukematta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätösestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.

Jos oikaisuvaatimusasiakirjat lähetetään postitse, ne on annettava postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että ne tai ilmoitus on lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan ehtivät perille viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

 

OIkaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksen tulee olla kirjallinen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. OIkaisuvaatimuskirjelmässä, joka on osoitettu oikaisuvaatimusviranomaiselle tulee olla:

-päätös, siihen liittyvine liitteineen, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi

-vaatimuksen perusteet

-oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite