Perusturvalautakunta, kokous 9.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Tuki oikeasta paikasta (TOP) - Länsi-Suomen lastensuojelun monialainen vahvistaminen 2020 - 2022 -hanke

AurDno-2020-513

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Oy Vasso Ab:lle valtionavustusta 966 880 euroa lastensuojelun monialaiseen kehittämiseen. Hankkeen hallinnoinnista ja koordinoinnista vastaa Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus  (Oy Vasso Ab), joka esittää kunnille yhteistyösopimuksen hyväksymistä. Yhteistyösopimuksessa sovitaan hankkeen "Tuki oikeasta paikasta - Stöd från rätt plats. Länsi-Suomen lastensuojelun monialainen vahvistaminen 2020 - 2022" toteuttamisesta. Tuki oikeasta paikasta eli TOP- hankkeen päätavoite on kehittää erityisesti lastensuojelun sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevia palveluja. Hankkeessa keskitytään lastensuojelussa sijaishuollon, koulun ja varhaiskasvatuksen sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden liittymäpintojen asiakaslähtöiseen kehittämiseen. Hankkeen varsinainen kohderyhmä koostuu kuntien lastensuojelun, koulu- ja sivistystoimen, lasten ja nuorten mielenterveyden ja riippuvuuksien sekä päihdehuollon ammattilaisista. Hankkeessa kehitettävien palvelujen hyödyn saajina ja välisenä kohderyhmänä ovat lastensuojelun asiakkaina olevat lapset, joiden palvelut paranevat ja vastaavat paremmin heidän tarpeisiinsa.

Hanke tuottaa myös maakunnallista koordinaatiota systeemisen lastensuojelun kehittämiselle, ja se toteutetaan yhteistoiminta-alueen maakunnallisena yhteistyönä. Maakunnilla on omat kehittämisen painopisteensä, mutta kehittämistyötä levitetään yhteisellä verkkoalustalla. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan virtuaalisina etätapaamisina ja yhteisiä virtuaalisia työtiloja hyödyntäen. Hankkeessa järjestetään m.m. työpajoja, koulutustilaisuuksia ja sijoitettujen nuorten kuulemistilaisuuksia ja toimitaan tiiviissä yhteistyössä muiden kehittämishankkeiden kanssa. Ruotsinkielinen sosiaalihuollon erityisasiantuntija tukee ruotsinkielistä toteutusta hankkeen työpaketissa.

Maakunnan kaikki kunnat ovat lähtemässä TOP-hankkeeseen mukaan. Mukaan lähtevät sopijapuolet (kunnat ja kuntayhtymät) ilmenevät yhteistyösopimuksesta, joka tehdään ajalle 1.11.2020 -31.12.2022.  Yhteistyösopimuksesta ilmenee myös omarahoitusosuuksien jakaantuminen mukaan lähtevien osapuolien kesken. Auran kunnan osuus on vuosina 2021-2022 357,00 euroa. Hankkeen yhteistyösopimus on esityslistan liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy ohessa esityslistan liitteenä olevan yhteistyösopimuksen Auran kunnan osalta.

Lisäksi perusturvalautakunta valtuuttaa sosiaalijohtajan allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.