Perusturvalautakunta, kokous 9.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Kunnan hallintosäännön § 32:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsittelyyn voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.

Kunnan hallintosäännössä on määrätty, että otto-oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, mikäli kunnanhallitus ei ole päättänyt otto-oikeuden käyttämisestä.

Kunnan hallintosäännön 33 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan lisäksi lautakunnan puheenjohtaja ja esittelijä.

Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan oteta säännössä mainittuja, kunnanjohtajan, toimialapäällikön ja vastuualueen esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita (mm. vuosilomat, koulutukset).

Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa:

1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä

2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Viranhaltijapäätökset

Avopalvelun ohjaaja

  • § 7 Kotihoidon vastaavan sairaanhoitajan sijaisen valinta: Määräaikaiseen toimeen perhevapaan sijaiseksi ajalle 23.11.2020 - 14.8.2021valitaan  sairaanhoitaja Teea Ketola.

Vastaava siraanhoitaja/Hoivakoti

  • § 5 Työajan muutos: Lyhennetty työaika (78 %), osittainen hoitovapaa
  • § 6 Työajan muutos: Lyhennetty työaika (75%), terveydelliset syyt

Sosiaalijohtaja

  • § 19 Sosiaalityöntekijän rekrytointi
  • § 20 Ylityömääräys

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen edellä olevan viranhaltijapäätöksen,  ja päättää otto-oikeuden käyttämisestä päätöksissä, joissa se kuntalain ja hallintosäännönmukaan on mahdollista.

Päätös

Perusturvalautakunta merkitsi hyväksyen edellä olevat viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi, ja päätti ettei se käytä otto-oikeutta päätöksissä, joissa se kuntalain ja hallintosäännön mukaan on mahdollista.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.