Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 LISÄPYKÄLÄ: Tutkimuslupa (lisäpykälä)

AurDno-2019-417

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Turun yliopiston hoitotieteen laitos on hakenut Auran kunnalta tutkimuslupaa Movenator-tutkimukseen. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää lasten fyysistä aktiivisuutta edistävä peli-interventio. Lisäksi testataan peli-intervention käytettävyyttä ja vaikuttavuutta lasten fyysisen aktiivisuuden edistämisessä. Kohderyhmänä ovat Turun lähikuntien 9-11-vuotiaat perusopetuksen oppilaat. Tutkimuksessa jaetaan oppilaat koe- ja kontrolliryhmiin satunnaisesti siten, että saman opetusryhmän lapset kuuluvat aina samaan ryhmään. Mukaanottokriteerit ovat: oppilas 3.-5.-vuosiluokkien oppilas, ymmärtää ja kommunikoi suomen kielellä, ei fyysisiä esteitä liikunnalle, käytössä Android-älypuhelin. Vaikka kunta myöntäisi tutkimusluvan, lapsen huoltaja ja oppilas voivat päättää, osallistuuko lapsi tutkimukseen. Tutkimuslupa-anomus ja sen liitteet ovat oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää tutkimusluvan Turun yliopiston Movenatur-tutkimukselle Auran koululaitoksessa syksyn 2019 aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

elina.a.sateri@utu.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Auran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on  Auran sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 24, 21381 Aura
Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8, 21380 Aura

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.