Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Musiikin opetuksen siirtäminen Turun musiikinopetus Oy:lle

AurDno-2019-367

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Auran kunnalla on Turun seudun musiikkiopistolla on ollut sopimus oppilaspaikkojen varaamisesta vuodesta 1999 alkaen. Sopimus on ollut vuoden kerralllaan voimassa, ellei sitä irtisanota. Kunta on saanut varata oppilaspaikkoja ilmoittamalla lukumäärän joulukuun kymmenenteen päivään mennessä. Aurasta paikkoja on ollut käytössä kuudesta kahdeksaan. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys tekee yhteistyötä Turun konservatorion kannatusyhdistyksen kanssa ja he ovat päättäneet siirtää musiikiopetuksen yhteen organisaatioon Turun musiikinopetus Oy:lle. Turun musiikinopetus Oy on Turun kaupungin perustama yhtiö, josta on tulossa maan suurin musiikin opetusta antava taho liikkeenluovutusten jälkeen Turun konservatoriolta ja Turun musiikkiopistolta.

Esityslistan liitteenä olevassa kirjelmässä Turun konservatorion kannatusyhdistys ry, Turun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry ja Turun musiikinopetus Oy pyytävät kuntaa antamaan suostumuksen kunnan ja Turun musiikkiopiston kannatusyhdistyksen välisen sopimuksen siirtämiseen Turun musiikinopetus Oy:lle. Uuden organisaation on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2020 ja nykyiset sopimukset olisivat voimassa 31.12.2020 asti. Ensi vuoden aikana neuvoteltaisiin uudet sopimukset. Tavoitteena on, että musiikiopetukseen ei tulisi katkoksia, sillä organisaatioiden muutos on hallinnollinen. Nykyinen sopimus on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa suostumuksen Auran kunnan ja Turun seudun musiikkiopiston välisen sopimuksen siirtämiseen Turun musiikinopetus Oy:lle 1.1.2020 - 31.12.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Turun konservatorion kannatusyhdistys ry, Turun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry ja Turun musiikinopetus Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Auran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on  Auran sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 24, 21381 Aura
Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8, 21380 Aura

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.