Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 OAJ:n paikallisyhdistyksen vaatimus päätoimisten tuntiopettajien virkasuhteiden muuttamisesta viroiksi

AurDno-2019-180

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi
  • Ville Kouki, Rehtori, ville.kouki@aura.fi

Perustelut

OAJ:n Kyrön seudun paikallisyhdistyksen hallitus ja puheenjohtaja sekä JUKO:n pääluottamusmies Aurassa ovat allekirjoittaneet kirjeen, jossa vaaditaan muuttamaan Auran koulutoimessa työskentelevät virkasuhteiset päätoimiset tuntiopettajat välittömästi viranhaltijoiksi. Perusteena allekirjoittajat esittävät, että opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioiden riittävä määrä opettajan virkoja. Kirje on asialistan oheismateriaalina.

Auran kunnan koululaitokseen on perustettu vuosien saatossa 32 virkaa. Virkasuhteisia tuntiopettajia on 8. Koulutuksenjärjestäjänä kunta päättää kuinka paljon käytetään virkoja ja onko tuntiopettajuuksia käytössä. Laissa ei ole määräyksiä, että tietty prosenttiosuus tulisi olla virkoja tai että tuntiopettajuuksia ei saisi olla tiettyä osuutta enempää. Toki kuntalain lähtökohtana, että virkasuhdetta edellyttävät tehtävät hoidetaan ensisijaisesti perustetuissa viroissa.

Auran yhtenäiskoulun osalta luokanopetuksen päätoimisten tuntiopettajien muuttaminen luokanopetuksen viranhaltijoiksi ei tuo merkittäviä muutoksia kulurakenteeseen. Luokanopetuksen tunteja on yhtenäiskoulussa paljon, opettajille on osoitettu omat luokanvalvontaryhmät eikä tuntien muutoksessa ole havaittavissa laskusuhdannetta.

Joidenkin aineiden opetuksessa tuntiopettajuus on edellleen perusteltua, sillä opetusvelvollisuus ei kaikissa tapauksissa täyty. Esimerkiksi kotitalouden päätoimisen tuntiopettajan osalta opetustunteja on oppiaineessa lukuvuosittain vaihtelevasti, mutta kuitenkin niin, että 23 tunnin opetusvelvollisuutta ei ole saavutettavissa lukuvuosittain. Mikäli tehtävä muutetaan lehtorin virkasuhteeksi tulee siihen liittää jokin toinen opetettava aine.

Huomioitavaa on, että Auran yhtenäiskoulussa opettajilla on keskimääräistä enemmän ylitunteja kuin alueella yleisesti. Tästä syystä sivistyslautakunnan tuleekin pohtia tuleeko opettajamäärää lisätä niissä oppiaineissa, joissa tuntimäärät ovat suurimmat suhteessa opettajien määrään. Sivutoimisten tuntiopettajien palkkaamisella tiettyihin aineisiin pystyttäisiin helpottamaan joidenkin opettajien jatkuvaa raskasta ylituntimäärää, joka on myös työsuojelullinen kysymys.

KT (Kuntatyönantaja) on katsonut, että vakinaisia tuntiopettajia voidaan siirtää KVhL 24 §:n mukaisin perusteluin vakinaisiin virkoihin ilman julkista hakumenettelyä, jos työnantaja näin päättää ja siirto voidaan perustella ko. säännöksen mukaisin perusteluin. Mitään pakkoa tähän ei kunnalla ole. Kyse ei ole virkasuhteen muutoksesta vaan siitä, että perustetaan virat, joihin sitten siirretään. Oheismateriaalissa on luettelo tuntiopettajista ja ehdotus siirroista virkoihin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että valtuusto perustaa viisi luokanopettajan virkaa ja siirtää oheismateriaalin mukaiset henkilöt tuntiopettajuuksista virkoihin viranhaltijalain 24 §:n perusteella.

Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntäisi lukuvuoden 2020 syksystä alkaen täyttöluvan kahteen sivutoimiseen tuntiopettajan tehtävään opetusaineina matematiikka-fysiikka-kemia sekä äidinkieli.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Pöytäkirjaan merkittiin, että Kaisa Olari oli esteellisenä poissa kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajan.

Esteellisyys

  • Kaisa Olari

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.