Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2019

AurDno-2019-329

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan toimielimet esittävät puolen vuoden toteuman niin talouden kuin toiminnallisten tavoitteidenkin osalta hallitukselle ja edelleen valtuustolle. Toiminnallisia tavoitteita on viety hyvällä tekemisen hengellä eteenpäin lautakunnan kaikissa toimipisteissä. Taloudellinen toteuma on jäänyt hieman alle 50 %:n, joten tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä.

Lautakunnan kokonaismenot olivat 3 307341 euroa, mikä talousarvioon varatusta rahoituksesta 48 %. Maksutuotot ovat toteutuneet 58,6 pronsentilla. Merkittävin ylittävä tekijä ovat varhaiskasvatuksen maksut, jotka arvioitiin varovaisesti talousarvioon. Lasten määrä on ollut arvioitua korkeampi, mistä johtuen myös maksutuotot ovat kasvaneet. Henkilöstökustannukset ovat pysyneet alle 50 %:n, mikä on tavoitteena kesäkuun loppuun mennessä, sillä kesälomapalkat maksetaan heinäkuun palkkojen yhteydessä, eikä niitä jaksoteta mitenkään. Palvelujen ostot ovat toteutuneet 51,7 %:lla, aineet, tarvikkeet ja tavarat 58,5 prosentilla. Näiden osalta tilivelvollisten tulee olla huolellisia, etteivät koko vuodelle budjetoidut rahavarat ylity. Varhaiskasvatuksen palvelusetelit kirjataan kohtaan avustukset, joiden toteuma oli 51,8 %. Osavuosiraportti on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta merkitsee osavuosiraportin toteuman toiminnan ja talouden osalta tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.