Sivistyslautakunta, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kirjaston kesäaukioloajat

AurDno-2019-160

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kirjaston aukioloajat kesäisin ovat poikenneet hieman talvikauden aukioloajoista, jotta henkilöstön vuosilomat on saatu annettua. Kirjaston vakinainen henkilöstöresurssi on 2,4. Tämän lisäksi kesäksi palkataan kaksi koululaista kahden viikon jaksoiksi ja työllistetään palkkatuella osa-aikainen henkilö. Kirjasto on tarjonnut työtä myös kuntouttavalle työtoiminnalle. Omatoimikirjasto on lisännyt kirjastossa tehtävää hyllytystyötä ja muuttanut hieman vakituisen henkilöstön työnkuvia.

Sivistyslautakunta on päättänyt 15.12.2015 § 120 kirjaston kesäaukioloajoiksi (1.6. - 31.8.) seuraavat ajat:

maannantai klo 11 - 18
tiistai klo 11 - 18
keskiviikko klo 10 - 17
torstai klo 10 - 17
perjantai klo 10 - 16.

Nykyisillä henkilöstöresursseilla kirjaston palveluaika ei mahdollista muuhun työhön keskittymistä silloin, kun osa henkilöstöä on vuosilomalla. Kirjaston lainaustilaston mukaan ensilainat jakautuvat melko tasaisesti koko aukioloajalle. Aamupäivän tunteina koululaisten kirjaston käyttö on merkittävää, mutta koulun kesäloma-aikana tätä volyymia ei ole. Siksi olisi perusteltua lyhentää kesä-aikana aukioloaikoja aamupäivän puolelta. Liitteenä on tilasto lainamääristä kesältä 2018 jokaista alkavaa tuntia kohden.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta päättää kirjaston kesäkauden 1.6. - 31.8.  palveluaukioloajoiksi seuraavat:
maanantai klo 12-18
tiistai klo 11-17
keskiviikko klo 11-17
torstai klo 11-17
perjantai klo 11-16.

Omatoimikirjaston aukioloajat pidetään ennallaan.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Pöytäkirjaan merkittiin, että Ari-Pekka Haapanen teki muutosehdotuksen, jossa maanantain aukiolo yhtenäistettäisiin samaksi kuin ti, ke ja to eli 12-18 muuttuisi 11-17. Ehdotusta ei kannatettu.


Muutoksenhaku

Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Auran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on  Auran sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 24, 21381 Aura
Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8, 21380 Aura

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.