Sivistyslautakunta, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kirjaston tilastot 2018

AurDno-2018-245

Valmistelija

  • Laila Uusitalo, Kirjastotoimenjohtaja, laila.uusitalo@aura.fi

Perustelut

Kirjasto on päivittänyt vuoden 2018 tietonsa opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämään Suomen yleisten kirjastojen tilastot -tietokantaan. Tilastojen valossa kirjaston toiminta on jatkunut suunnitellusti. Auran kirjaston vahvuuksia ovat jo ennestään olleet lainaajien suuri prosentuaalinen osuus asukkaista, hyvät aukioloajat sekä toiminnan taloudellisuus. Omatoimikirjaston avaaminen marraskuussa 2017 kasvatti vuonna 2018 kirjaston miehittämättömät aukiolotunnit 2 938 tuntiin.

Aineistohankinnat kasvoivat hieman vuoteen 2017 verrattuna. Lehtinimikkeiden määrä väheni johtuen lehtien hinnankorotuksista. Lainaus kasvoi noin 2.5 % ja kirjastokäynnit lähes 37 %. Käyntien suuresta kasvusta huolimatta lainausoikeuttaan käyttäneiden määrä väheni hieman eli samat ihmiset käyttävät kirjastoa huomattavasti useammin. E-kirjahankinta aloitettiin vasta kesällä 2017, ja vuonna 2018 e-kirjalainat nelinkertaistuivat. Verkkokirjaston käynnit kasvoivat noin 74 %. Tapahtumien ja niihin osallistuneiden määrät laskivat hieman, koska kirjastovirkailijan irtisanouduttua kesällä tehtävää hoidettiin sijaisvoimin. Toisaalta käyttäjäkoulutusten määrä kasvoi. Toimintakulut kasvoivat 5,6 % johtuen lähinnä henkilöstökulujen kasvusta. 

Verrattaessa muihin kirjastoihin paras viiteryhmä Auran kirjastolle ovat maaseutumaisten kuntien kirjastojen kokonaisuus. Tässä vertailussa nousee esiin, että lainamäärät, tapahtumien määrä, fyysiset käynnit ja lainaajien osuus asukkaista olivat Aurassa korkeita, kun taas toimintakulut ja kirjaston palkkaaman henkilöstön määrä olivat matalat ja aineiston hankinta muihin maaseutumaisiin kuntiin verrattuna pienempää. Auran kirjaston  laskennallinen taloudellisuus (Henkilöstökulut plus Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit plus Kokonaislainaus) oli arvoltaan 1, kun se maaseutumaisissa kunnissa oli 1,92. Oheismateriaalina ovat Auran kirjaston sekä maaseutumaisten kuntien kirjastojen vuosien 2017 ja 2018 toimintaa kuvaavat tilastot.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta merkitsee kirjaston tilastot tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.