Sivistyslautakunta, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Varhaiskasvatussuunnitelma

AurDno-2019-52

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anita Peltonen, Varhaiskasvatuspäällikkö, anita.peltonen@aura.fi

Perustelut

Opetushallitus antoi määräyksen uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 19.12.2018. Uudet perusteet tulivat voimaan 1.1.2019 alkaen. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat tulee päivittää kansallisten perusteiden  mukaisesti ja otetaan käyttöön 1.8.2019.

Paikallista suunnitelmaa laadittaessa varhaiskasvatuksen järjestäjä päättää:

1. millä kielillä varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan

2. laaditaanko varhaiskasvatussuunnitelma kokonaan tai osittain järjestäjä-, yksikkö-, ryhmä-, toimintamuotokohtaisena tai alueellisina suunnitelmina

3. miten varhaiskasvatuksen henkilöstö, lapset ja huoltajat osallistuvat varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen, arviointiin ja kehittämiseen

4. miten paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista arvioidaan ja miten sitä kehitetään

Ehdotus

Esittelijä

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sisistyslautakunta päättää että:

1. Auran kunnan varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan suomeksi

2. varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan ainakin alkuvaiheessa kuntakohtaisesti huomioiden Auran erityispiirteet, kuntastrategia ja muut paikalliset suunnitelmat

3. varhaiskasvatuksen henkilöstölle, yhteistyökumppaneille ja kunnan alueella toimivien yksityisten toimijoiden henkilöstölle järjestetään varhaiskasvatussuunnitelman päivittämisiltoja tarpeen mukaan. Ensimmäinen ilta on sovittu pidettäväksi 14.3.2019. Lapset ja huoltajat osallistetaan laadintaan koko prosessin ajan mm. lapsiraadeilla, vanhempainilloissa.

4. Varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista arvíoidaan henkilöstön itsearvioinnilla sekä lapsilta ja huoltajilta kerättävällä, vuosittaisella asiakaspalautteella. Suunnitelman kehittämisestä vastaa varhaiskasvatuksen kehittämisryhmä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Anita Peltonen, Varhaiskasvatuspäällikkö, anita.peltonen@aura.fi
  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa on valmisteltu työpajoissa yhdessä henkilöstön, lasten, lasten vanhempien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. henkilöstön kanssa pidettiin työskentelyilta Pääskynpesässä 14.3. Tähän iltaan osallistuivat sekä kunnallisen että yksityisen varhaiskasvatuksen henkilöstö. Varhaiskasvatussuunnitelmaa on työstetty kokouksissa, joihin ovat osallistuneet varhaiskasvatuspäällikkö, vastaava varhaiskasvatuksen opettaja, konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä yksityisten päiväkotien johtajat. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden lähtökohtana ovat lasten kasvuympäristön ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristön muutokset. Lisäksi perusteissa on otettu huomioon lainsäädännön muutokset. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä sekä edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista. Työn tarkempia tavoitteita on määritelty työpajoissa nousseiden asioiden pohjalta sekä asiakkailta tulleiden ajatusten pohjalta. Suunnitelman perusteella jokainen vahaiskasvatuksen piirissä oleva lapsi huomioidaan ainutlaatuisena yksilönä, jonka kehitystä tuetaan eri osa-alueilla. Koska suunnitelma on laadittu yhteistyössä yksityisen palvelusektorin tuottajien kanssa, voidaan koko kunnan alueella turvata samantasoiset, laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut.

Jokaiselle varhaiskasvatuspalveluissa toimivalle lapselle laaditaan yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelmaa laadittaessa on tärkeää tuntea lapsen osaaminen, vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja yksilölliset tarpeet. Näiden lisäksi huomioidaan kielellinen, kulttuurinen ja katsomuksellinen tausta. Suunnitelman toteutumista on arvioitava vähintään kerran vuodessa. Varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu myös laaja-alaisen osaamisen ajatukselle, jonka osa-alueita ovat ajattelu ja oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, arjen taidot, monilukutaito ja viestintäteknologian osaaminen sekä osallistuminen ja vaikuttaminen.  Varhaiskasvatuksessa arvostetaan terveellisiä, turvallisia ja liikunnallisia elämäntapoja ja pidetään huolta koko yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta.

Varhaiskasvatussuunnitelma on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelman noudatettavaksi Auran kunnan alueella tapahtuvassa varhaiskasvatustoiminnassa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.